Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

60. Mezmur

Müzik şefi için - "Antlaşma zambağı" makamında Davut'un öğretici miktamı Davut'un Aram-Naharayimliler ve Aram-Sovalılar'la çarpıştığı ve Yoav geri dönüp Tuz Vadisi'nde
on iki bin Edomlu öldürdüğü zaman

60

Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı,

Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!

    2 Salladın yeri, yarıklar açtın;

Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.

    3 Halkına sıkıntı çektirdin,

Sersemletici bir şarap içirdin bize.

    4 Sancak verdin senden korkanlara,

Okçulara karşı[i] açsınlar diye. Sela

    5 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,

Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!

    6 Tanrı şöyle konuştu kutsal katında:

"Şekem'i sevinçle bölüştürecek,

Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.

    7 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,

Efrayim miğferim,

Yahuda asam.

    8 Moav yıkanma leğenim,

Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım[ii],

Filist'e zaferle haykıracağım."

    9 Kim beni surlu kente götürecek?

Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?

    10 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?

Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?

    11 Yardım et bize düşmana karşı,

Çünkü boştur insan yardımı.

    12 Tanrı'yla zafer kazanırız,

O çiğner düşmanlarımızı.

 [i] 60:4. "Okçulara karşı" ya da "Doğruluk uğruna"

[ii] 60:8. "Çarığımı fırlatacağım": Eski törelere göre çarığın fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu.  Aynı ifade 108:6'da da geçer


Başlangıç