Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

MISIRDAN ÇIKIŞ

 

 

GİRİŞ

 

         Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle olduklarını Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

 

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.

2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.

3. Tanrı’nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma. (Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasa­ları içermekteydi.)

4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kahinlerle ilgili yasalar.

 

         Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umut­la bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

         Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bili­nen konularındandır.

 

Ana Hatlar

1:1-15:21           İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması

a. 1:1-22             Mısır'da kölelik

b. 2:1-4:31          Musa'nın doğumu ve gençlik yılları

c. 5:1-11:10        Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması

ç. 12:1-15:21      Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış

15:22-18:27        Kızıldeniz'den Sina Dağı'na göç

19:1-24:18          Sina Dağı'nda yapılan antlaşma

25:1-40:38          Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları

 

 

İsrailliler Mısır'da Baskı Görüyor

1Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğulları'nın adları şunlardır:

2 Ruben, Şimon, Levi, Yahuda,

 3 İssakar, Zevulun, Benyamin,

  4 Dan, Naftali, Gad, Aşer.

  5 Yakup'un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı.

 6 Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü.

 7 Ama soyları arttı; türeyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.

 8 Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri Mısır Kralı oldu.

  9 Halkına, "Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok" dedi,

 10 "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler."

  11 Böylece Mısırlılar İsrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar.

  12 Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak

  13 İsrailliler'i amansızca çalıştırdılar.

  14 Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.

  15 Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi:

  16 "İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."

  17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.

 18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?"

 19 Ebeler, "İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor" diye yanıtladılar, "Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar."

  20 Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı.

  21 Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı.

  22 Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi: "Doğan her İbrani oğlan Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak."

 


Başlangıç