Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

HOŞEA

GİRİŞ

 

Efraim diye bilinen İsrail’in kuzey Krallığının başkenti Samiriye İ.Ö 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi.Peygamber Hoşea  bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı.  Özellikle putperestlik ve sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı’ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor.Nitekim Hoşea Tanrı’yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlendirmeye yönlendiriyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik  ettiği gibi Tanrı’nın halkı da Rab’be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail’i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı’nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak , onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:18 ayetinde şöyle açıklanır: ''Nasıl vazgeçerim senden, ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail?... Yüreğim değişti içimde,alevlendi acıma duygularım.''

Ana hatlar:
1:1-3:5                Hoşea’nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16            İsrailliler’ e karşı bildiriler
14:1-9                 Tövbe ve vaat bildirisi


1Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde RAB'bin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler.

Hoşea'nın Karısı ve Çocukları

  2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: "Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor."

  3 Böylece Hoşea gidip Divlayim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu.

  4 RAB Hoşea'ya, "Çocuğun adını Yizreel[i] koy" dedi, "Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim.

  5 Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım."

  6 Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ruhama[ii] koy" dedi, "Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım ki, onları bağışlayayım.

  7 Ancak Yahuda soyuna acıyacağım. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla."

  8 Gomer Lo-Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu.

  9 RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ammi[iii] koy" dedi, "Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.

  10 "Yine de İsrailoğulları'nın sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, 'Siz benim halkım değilsiniz' denilen yerde, 'Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız' denecek.

  11 Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.

 [i] 1:4. "Yizreel": "Tanrı ekecek", ya da "Tanrı dağıtacak" anlamına gelir

[ii] 1:6. "Lo-Ruhama": "Merhamete ermeyecek" anlamına gelir

[iii] 1:9. "Lo-Ammi": "Halkım değil" anlamına gelir


Başlangıç