Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

ÇÖLDE SAYIM

 

 

GİRİŞ

 

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olay­ları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusun­da İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrail­liler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerledi­ler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Ke­nan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve ya­kınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın on­lara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsiz­liğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

 

Ana Hatlar

1:1-9:14              İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor

a. 1:1-4:49          Birinci sayım

b. 5:1-8:26          Çeşitli yasalar, kurallar

c. 9:1-14              İkinci Fısıh Bayramı

9:15-21:35          Sina Dağı 'ndan Moav'a

22:1-32:42          Moav'da geçen olaylar

33:1-49               Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti

33:50-36:13        Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar

 

 

İsrail'de Yapılan İlk Sayım

1İsrailliler'in Mısır'dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölü'nde, Buluşma Çadırı'nda Musa'ya şöyle seslendi:

  2-3 "Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler'den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın.

  4 Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun; bu kişiler aile başı olmalı.

  5 Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır:

Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur,

  6 Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel,

  7 Yahuda oymağından: Amminadav oğlu Nahşon,

  8 İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel,

  9 Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav,

  10 Yusufoğulları'ndan Efrayim oymağından: Ammihut oğlu Elişama,

Manaşşe oymağından: Pedahsur oğlu Gamliel,

  11 Benyamin oymağından: Gidoni oğlu Avidan,

  12 Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer,

  13 Aşer oymağından: Okran oğlu Pagiel,

  14 Gad oymağından: Deuel oğlu Elyasaf,

  15 Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira."

  16 Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı; atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrail'in boy başlarıydı.

  17 Musa'yla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler.

 18-19 RAB'bin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölü'nde halkın sayımını yaptı.

  20 İsrail'in ilk oğlu Ruben'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi.

  21 Ruben oymağından sayılanlar 46.500 kişiydi.

  22 Şimon'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi.

  23 Şimon oymağından sayılanlar 59.300 kişiydi.

  24 Gad'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  25 Gad oymağından sayılanlar 45.650 kişiydi.

  26 Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  27 Yahuda oymağından sayılanlar 74.600 kişiydi.

  28 İssakar'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  29 İssakar oymağından sayılanlar 54.400 kişiydi.

  30 Zevulun'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

 31 Zevulun oymağından sayılanlar 57.400 kişiydi.

  32 Yusufoğulları'ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  33 Efrayim oymağından sayılanlar 40.500 kişiydi.

  34 Manaşşe'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  35 Manaşşe oymağından sayılanlar 32.200 kişiydi.

  36 Benyamin'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  37 Benyamin oymağından sayılanlar 35.400 kişiydi.

  38 Dan'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

 39 Dan oymağından sayılanlar 62.700 kişiydi.

  40 Aşer'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  41 Aşer oymağından sayılanlar 41.500 kişiydi.

  42 Naftali'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.

  43 Naftali oymağından sayılanlar 53.400 kişiydi.

  44 Musa, Harun ve İsrail'in on iki önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu.

  45 İsrail'de savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar.

 46 Sayılanların toplamı 603.550 kişiydi.

  47 Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı.

  48 Çünkü RAB Musa'ya şöyle demişti:

  49 "Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma.

  50 Levililer'i Levha Sandığı'nın bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun.

  51 Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak.

  52 İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak.

  53 Ancak İsrail topluluğunun RAB'bin öfkesine uğramaması için Levililer Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler."

  54 İsrailliler bütün bunları tam tamına RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar.


Başlangıç