Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ovadya

OVADYA

GİRİŞ

 

Kitap Babilliler'in İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirmesinden sonra yazıldı. Yahuda’nın düşmanı Esav soyundan gelen Edom’lular Yeruşalim’in düşmesine  sevinmekle kalmadılar, Yahuda'nın kötü durumunu kullanarak kenti yağmalayıp işgalcilere yardım ettiler. Ovadya İsrail'in öteki düşmanları tarafından Edom’un bozguna uğratılıp cezalandırılacağa ilişkin peygamberlik etti.

 

Ana Hatlar
1-14           Edom'un cezalandırılması
15-21         Rab'bin günü  

      

RAB Edom'u Cezalandıracak

(Yer. 49:7-22)

  1 Ovadya'nın görümü. Rab Yahve'nin Edom için söyledikleri:

RAB'den bir haber aldık.

RAB uluslara gönderdiği habercisi aracılığıyla,

"Gelin, Edom'la savaşalım!" diyor.

  2 Edom'a, "Göreceksin, seni ulusların önünde küçük düşüreceğim,

Herkes seni hor görecek" diyor.

  3 "Kaya[1] kovuklarında oturan,

Evini yükseklerde kuran sen!

Yüreğindeki gurur seni aldattı.

İçinden, 'Beni kim yere indirebilir?' diyorsun.

 4 Kartal gibi yükselsen de,

Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,

Seni oradan indireceğim."

RAB böyle diyor.

  5 "Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,

Yalnızca istediklerini çalmazlar mıydı?

Üzüm toplayanlar bağına girseydi,

Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?

Ama seni ne felaketler bekliyor;

  6 Esav'ın her şeyi yağmalanacak,

Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.

  7 Seninle antlaşma yapanların hepsi

Seni toprağından sürecek.

Arkadaşların seni aldatıp yenilgiye uğratacak,

Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak

Ve sen farkına varmayacaksın bile."

 8 RAB diyor ki,

"O gün Edom'un bilge adamlarını,

Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.

  9 Ey Teman[2], yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,

Esav'ın dağlarında bulunanların hepsi

Kıyıma uğrayıp yok olacak.

  10 "Yakup'un soyundan gelen kardeşlerine

Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak

Ve sonsuza dek yok olacaksın.

  11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün

Uzakta durup seyrettin.

Öbür uluslar kapılarından içeri girip

Yeruşalim için kur'a çektiklerinde

Sen de onlardan biri gibi davrandın.

  12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden

Zevk almamalıydın.

Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,

Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.

  13 Halkım felakete uğradığı gün

Kente girmemeliydin,

O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,

Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.

  14 Kaçmaya çalışanları öldürmek için

Yol ağzında durmamalı,

O sıkıntılı günde kurtulanları

Düşmana teslim etmemeliydin.

Tanrı Ulusları Yargılayacak

  15 "RAB'bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.

Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.

Yaptıkların kendi başına gelecek.

  16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,

Bütün uluslar da öyle içecekler.

İçip içip yok olacaklar,

Hiç var olmamış gibi.

İsrail'in Zaferi

  17 "Ama kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacak

Ve orası kutsal olacak.

Yakupoğulları da miraslarına kavuşacak.

  18 Yakupoğulları ateş,

Yusufoğulları alev,

Esavoğulları anız olacak.

Onları yakıp yok edecekler.

Esavoğulları'ndan kurtulan olmayacak."

RAB böyle diyor.

  19 Yahudalılar'dan Negev halkı Esav'ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar'ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminoğulları Gilat'ı mülk edinecekler.

  20 Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat'a kadar uzanan toprakları, Sefarat'taki Yeruşalimli sürgünler de Negev'deki kentleri mülk edinecekler.

  21 Halkı kurtaranlar Esav'ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik RAB'bin olacak.


 [1] 3. "Kaya": İbranice'de "Sela".  Kaya anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı

[2] 9. "Teman": Edom'un önemli kentlerinden biriydi


Başlangıç