Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

YEREMYA

 

GİRİŞ

 

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıktarı günah ve putpe­restlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygam­berliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geç­tiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralıyla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini-gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşa­cağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

 1. Yeremya'nın çağrılışı.

 2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı’nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.

 3.Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.

 4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.

 5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi.

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gi­biydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü ye­rine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazı­lacak.

Ana Hatlar

1:1-19              Yeremya'nın çağrılışı

2:1-25:38         Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan  peygamberlik sözleri

26:1-45:5          Yeremya'nın başından geçen olaylar

46:1-51:64        Uluslara ilişkin bildiriler

52:1-34             Yeruşalim'in düşüşü

 

 

1 Benyamin topraklarında Anatot Kenti'ndeki kâhinlerden Hilkiya oğlu Yeremya'nın sözleri.

2 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya'nın krallığının on üçüncü yılında Yeremya'ya seslendi.

  3 RAB'bin Yeremya'ya seslenişi Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in döneminden, Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya'nın krallığının on birinci yılının beşinci ayına dek, yani Yeruşalim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü.

Yeremya Çağrılıyor

  4 RAB bana şöyle seslendi:

  5 "Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni.

Doğmadan önce seni ayırdım,

Uluslara peygamber atadım."

  6 Bunun üzerine, "Ah, Rab Yahve, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim" diye karşı çıktım.

  7 RAB, "'Gencim' deme" dedi, "Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin.

  8 Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim." Böyle diyor RAB.

  9 Sonra RAB elini uzatıp ağzıma dokundu, "İşte sözlerimi ağzına koydum" dedi,

  10 "Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim."

  11 RAB, "Yeremya, ne görüyorsun?" diye seslendi. "Bir badem[i] dalı görüyorum" diye yanıtladım.

  12 RAB, "Doğru gördün" dedi, "Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim[ii]."

  13 RAB yine, "Ne görüyorsun?" diye seslendi. "Kuzeyden bu yöne bakan, kaynayan[iii] bir kazan görüyorum" diye yanıtladım.

  14 RAB şöyle dedi:

"Ülkede yaşayanların tümü üzerine

Kuzeyden felaket salıverilecek[iv].

  15 Çünkü kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum" diyor RAB.

"Kralları gelip Yeruşalim surlarında,

Bütün Yahuda kentlerinin karşısında,

Yeruşalim'in kapı girişlerinde

Tahtlarını kuracaklar.

  16 Yaptıkları kötülükten ötürü

Halkımın cezasını bildireceğim:

Beni bıraktılar,

Başka ilahlara buhur yakıp

Elleriyle yaptıklarına tapındılar.

  17 "Sen kalk, hazırlan! Sana buyuracağım her şeyi onlara söyle. Onlardan yılma! Yoksa onların önünde ben seni yıldırırım.

  18 İşte, bütün ülkeye -Yahuda krallarına, önderlerine, kâhinlerine, ülke halkına- karşı bugün seni surlu bir kent, demir bir direk, tunç bir duvar kıldım.

  19 Sana savaş açacaklar, ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim." Böyle diyor RAB.

 [i] 1:11,12. İbranice "Badem" ve "Gözlemekteyim" sözcükleri birbirlerini çağrıştırıyor

[ii] 1:11,12. İbranice "Badem" ve "Gözlemekteyim" sözcükleri birbirlerini çağrıştırıyor

[iii] 1:13,14. İbranice "Kaynayan" ve "Salıverilecek" sözcükleri birbirlerini çağrıştırıyor

[iv] 1:13,14. İbranice "Kaynayan" ve "Salıverilecek" sözcükleri birbirlerini çağrıştırıyor


Başlangıç