Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yasa'nın Tekrarı

YASANIN TEKRARI

GİRİŞ

 

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu ki­tap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önem­li konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı' ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.

2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yal­nız ve yalnız Tanrı’ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Ke­nan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyruk­ları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.

3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatı­yor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.

4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakati­ni hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı 'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtar­dı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

 

Ana Hatlar

1:1-4:49              Musa'nın halka seslenişi

5:1-26:19            Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor

27:1-28:68          Bereket ve lanet

29:1-30:20          Antlaşma yeniden yapılıyor

31:1-33:29          Musa'nın son sözleri

34:1-12               Musa'nın ölümü

 

İsrailliler'in Horev Dağı'ndan Ayrılışı

1Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki çölde, Suf'un karşısında Arava'da, Paran ile Tofel, Lavan, Haserot, Di-Zahav arasında Musa İsrailliler'e şunları anlattı.

  2 Horev'den Seir Dağı yoluyla Kadeş-Barnea'ya gitmek on bir gün sürer.

  3 Mısır'dan çıktıktan sonra kırkıncı yılın on birinci ayının birinci günü, Musa RAB'bin, kendisi aracılığıyla İsrailliler'e neler buyurduğunu anlattı.

  4 Bu olay Musa Heşbon'da yaşayan Amorlular'ın Kralı Sihon'u, Aştarot'ta ve Edrei'de yaşayan Başan Kralı Og'u bozguna uğrattıktan sonra oldu.

  5 Musa Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki Moav topraklarında bu yasayı şöyle açıklamaya başladı:

  6 "Tanrımız RAB Horev'de bize, 'Bu dağda yeteri kadar kaldınız' dedi,

  7 'Haydi kalkın, Arava'da, Dağlık Bölge'de, Şefela'da, Negev'de ve Akdeniz kıyısında yaşayan bütün komşu halklara, Amorlular'ın dağlık bölgesine, büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan Kenanlılar ülkesine ve Lübnan'a gidin.

  8 Bu toprakları size verdim. Gidin, atalarınıza, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ve soylarına ant içerek söz verdiğim toprakları mülk edinin.'"

Musa Önderler Atıyor

(Çık. 18:13-27)

  9 "O sırada size, 'Tek başıma yükünüzü taşıyamam' dedim,

  10 'Tanrınız RAB sizi çoğalttı. Bugün göklerdeki yıldızlar kadar çoğaldınız.

  11 Atalarınızın Tanrısı RAB sizi bin kat daha çoğaltsın ve söz verdiği gibi kutsasın!

  12 Sorunlarınıza, yükünüze, davalarınıza ben tek başıma nasıl katlanabilirim?

  13 Kendinize her oymaktan bilge, anlayışlı, deneyimli adamlar seçin. Onları size önder atayacağım.'

  14 "Siz de bunun iyi olduğunu onayladınız.

  15 Böylece oymaklarınızın bilge ve deneyimli kişiler olan ileri gelenlerini size önder atadım. Onlara biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların sorumluluğunu verdim. Oymaklarınız için de yöneticiler görevlendirdim.

  16 Ayrıca yargıçlarınıza, 'Kardeşleriniz arasındaki sorunları dinleyin' dedim, 'Bir adamla İsrailli kardeşi ya da bir yabancı arasındaki davaları doğrulukla yargılayın.

  17 Yargılarken kimseyi kayırmayın; küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Tanrı'ya özgüdür. Çözemeyeceğiniz bir sorun olursa bana getirin, ben gerekeni yaparım.'

  18 O sırada yapmanız gereken her şeyi size buyurmuştum."

Halk Casuslar Gönderiyor

(Say. 13:1-23)

  19 "Sonra Tanrımız RAB'bin bize buyurduğu gibi Horev'den ayrıldık, Amorlular'ın dağlık bölgesine giden yoldan geçerek gördüğünüz o geniş ve korkunç çölü aşıp Kadeş-Barnea'ya vardık.

  20 Size, 'Tanrımız RAB'bin bize vereceği Amorlular'ın dağlık bölgesine vardınız' dedim,

  21 'İşte, Tanrınız RAB size ülkeyi verdi. Haydi, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size söylediği gibi, gidip orayı mülk edinin. Korkmayın, yılmayın.'

  22 "O zaman hepiniz bana gelip, 'Ülkeyi araştırmak için önümüzden adamlar gönderelim' dediniz, 'Hangi yoldan gideceğiz, hangi kentlere uğrayacağız? Bilgi versinler.'

  23 "Bu düşünceyi benimsedim. Her oymaktan birer kişi olmak üzere aranızdan on iki kişi seçtim.

  24 Bunlar dağlık bölgeye çıkarak Eşkol Vadisi'ne varıp ülkeyi araştırdılar.

  25 Dönüşte orada yetişen meyvelerden getirdiler ve, 'Tanrımız RAB'bin bize vereceği ülke verimlidir' diye haber verdiler.

  26 "Ne var ki, siz oraya gitmek istemediniz. Tanrınız RAB'bin buyruğuna karşı geldiniz.

  27 Çadırlarınızda söylenerek, 'RAB bizden nefret ediyor' dediniz, 'Bizi Amorlular'ın eline verip yok etmek için Mısır'dan çıkardı.

  28 Oraya niye gidelim? Kardeşlerimiz yöre halkının bizden daha güçlü, daha uzun boylu olduğunu söyleyerek cesaretimizi kırdılar. Kentler büyükmüş, göğe dek yükselen surlarla çevriliymiş. Orada Anaklılar'ı da görmüşler.'

  29 "Oysa ben size, 'Onlardan korkmayın, yılmayın' dedim,

  30-31 'Önünüzden giden Tanrınız RAB sizin için savaşacak. Gözünüzün önünde Mısır'da ve çölde sizler için yaptıklarının aynısını yapacak. Tanrınız RAB'bin buraya varıncaya dek, çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz.'

  32 Bütün bunlara karşın Tanrınız RAB'be güvenmediniz.

  33 O RAB ki, çadırlarınızı kurmanız için size yer aramak, gideceğiniz yolu göstermek için geceleyin ateşte, gündüzün bulutta önünüzsıra gitti."

RAB İsrail'i Cezalandırıyor

(Say. 14:20-38)

  34 "RAB yakınmalarınızı duyunca öfkelendi ve şöyle ant içti:

  35-36 'Atalarınıza ant içerek söz verdiğim o verimli ülkeyi, bu kötü kuşaktan Yefunne oğlu Kalev dışında hiç kimse görmeyecek. Yalnız o görecek, ayak bastığı toprakları ona ve soyuna vereceğim. Çünkü o bütün yüreğiyle RAB'bin yolunda yürüdü.'

  37 "Sizin yüzünüzden RAB bana da öfkelenerek, 'Sen de o ülkeye girmeyeceksin' dedi,

  38 'Ama yardımcın Nun oğlu Yeşu oraya girecek. Onu yüreklendir. İsrailliler'in ülkeyi mülk edinmesini o sağlayacak.

  39 Tutsak olacak dediğiniz küçükleriniz, bugün iyiyle kötüyü ayırt edemeyen çocuklarınız oraya girecekler. Ülkeyi onlara vereceğim, orayı onlar mülk edinecekler.

  40 Ama siz geri dönün, Kızıldeniz yolundan çöle gidin.'"

İsrail Horma'da Yenilgiye Uğruyor

(Say. 14:39-44)

  41 "Bunun üzerine bana, 'RAB'be karşı günah işledik' dediniz, 'Tanrımız RAB'bin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız.' Sonra dağlık bölgede savaşmanın kolay olacağını düşünerek her biriniz silahınızı kuşandınız.

  42 "Ama RAB bana şöyle dedi: 'Söyle onlara, savaşa gitmesinler. Çünkü sizinle olmayacağım. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız.'

  43 "Sizi uyardım, ama dinlemediniz. RAB'bin buyruğuna karşı geldiniz. Kendinize güvenerek dağlık bölgeye çıktınız.

  44 Dağlık bölgede yaşayan Amorlular size karşı çıktılar. Arılar gibi sizi kovaladılar. Seir'den Horma Kenti'ne dek sizi bozguna uğrattılar.

  45 Geri döndünüz ve RAB'bin önünde ağladınız. Ama RAB ne ağlayışınızı duydu, ne de size kulak astı.

  46 Uzun süre Kadeş'te kaldınız."

 


Başlangıç