Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

1.TARİHLER

 

GİRİŞ

 

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlık­ları vurgular.

Ana Hatlar

1:1-9:44            Soy listeleri

10:1-14             Saul'un ölümü

11:1-29:30        Davut'un krallığı

a.11:1-22:1       Zorluklar ve başarılar

b.22:2-29:30      Tapınağı kurma hazırlıkları

 

Adem'in Soyu

(Yar. 10:2-31; 11:10-26)

1 Adem, Şit, Enoş,

2 Kenan, Mahalalel, Yeret,

  3 Hanok, Metuşelah, Lemek,

  4 Nuh. Nuh'un oğulları[i]: Sam, Ham, Yafet.

  5 Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

  6 Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.

  7 Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

  8 Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.

  9 Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.

  10 Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.

  11-12 Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Maftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı.

  13-16 Kenan ilk oğlu Sidon'un[ii] babası ve Hititler'in, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı.

  17 Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Uts, Hul, Geter, Meşek.

  18 Arpakşat Şelah'ın babasıydı[iii]. Şelah'tan Ever oldu.

  19 Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg'di[iv]. Çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı.

  20-23 Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.

  24 Sam, Arpakşat, Şelah,

  25 Ever, Peleg, Reu,

  26 Serug, Nahor, Terah,

  27 Avram, yani İbrahim.

İbrahim'in Soyu

(Yar. 25:1-4; 12-16)

  28 İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.

  29 İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,

  30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,

  31 Yetur, Nafiş, Kedema. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.

  32 İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.

  33 Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.

Esav'ın Soyu

(Yar. 36:10-18)

 34 İshak İbrahim'in oğluydu. İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.

  35 Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.

  36 Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek[v].

  37 Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

Seir'in Soyu

(Yar. 36:20-28)

  38 Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Anâ, Dişon, Eser, Dişan.

  39 Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.

  40 Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon'un oğulları: Aya, Anâ.

  41 Anâ'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.

  42 Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan'ın oğulları şunlardı: Uts, Aran.

Edom Kralları

(Yar. 36:31-43)

  43 İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı.

  44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.

  45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.

  46 Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.

  47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.

  48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.

  49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.

  50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı Me-Zahav kızı, Matret'in kızı Mehetavel'di.

  51 Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,

  52 Oholivama, Ela, Pinon,

  53 Kenaz, Teman, Mivsar,

  54 Magdiel, İram. Edom'un beyleri bunlardı.

 [i] 1:4. Septuaginta "Nuh'un oğulları".  Bu sözler İbranice metinde geçmemektedir

[ii] 1:13-16. "Sidon": Saydalılar'ın atasıydı

[iii] 1:18. İbranice "Arpakşat Şelah'ın babasıydı", Septuaginta, "Arpakşat Kenan'ın babasıydı, Kenan Şelah'ın babasıydı.

[iv] 1:19. "Peleg": "Bölünme" anlamına gelir

[v] 1:36. Bazı Septuaginta metinler "Timna'dan doğan Amalek", İbranice "Timna ve Amalek" (Bkz.  Yar. 36:12)


Başlangıç