Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Sefanya

SEFANYA

GİRİŞ

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeri­yor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar
1:1-2:3       Rabbin yargı günü
2:4-15       İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20       Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu1RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi:

Felakete Karşı Uyarı

 2 ''Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.

  3 İnsanları, hayvanları,

Gökteki kuşları,

Denizdeki balıkları,

Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.

Yok edeceğim insanı yeryüzünden.''

İşte böyle diyor RAB.

  4-6 ''Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların hepsini cezalandıracağım.

Baal'dan kalan izleri,

Putatapar rahiplerle kâhinlerin adını,

Damlardan gök cisimlerine tapanları,

Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,

Yolumdan dönenleri,

Bana yönelmeyenleri,

Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.''

  7 Susun Rab Yahve'nin önünde,

Çünkü O'nun günü yaklaştı.

RAB bir kurban hazırladı,

Konuklarını çağırdı.

  8 ''O kurban günü'' diyor RAB,

''Önderleri, kral oğullarını,

Yabancıların geleneklerine uyanları

Cezalandıracağım.

  9 İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putataparları[i]

O gün cezalandıracağım.

  10 Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısı'ndan çığlıklar,

İkinci Mahalle'den feryatlar

Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.''

İşte böyle diyor RAB.

  11 ''Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin.

Bütün tüccarlarınız yok olacak,

Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.

  12 O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını,

İçlerinden, 'RAB bir şey yapmaz,

Ne iyilik eder ne kötülük'

Diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım.

  13 Servetleri yağmalanacak.

Viraneye dönecek evleri.

Yaptıkları evlerde oturamayacak,

Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.''

RAB'bin Büyük Günü

  14 RAB'bin büyük günü yaklaştı,

Yaklaştı ve çabucak geliyor.

Dinleyin, RAB'bin gününde

En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.

  15 Öfke günü o gün!

Acı ve sıkıntı,

Yıkım ve felaket,

Karanlık,

Bulutlu, koyu karanlık bir gün olacak.

  16 Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı

Savaş borularının çalındığı,

Savaş naralarının atıldığı gündür.

  17 RAB diyor ki, ''İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki,

Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler.

Çünkü bana karşı günah işlediler.

Su[ii] gibi akacak kanları,

Bedenleri yerde çürüyecek.''

  18 RAB'bin öfke gününde,

Altınları da gümüşleri de

Onları kurtaramayacak.

RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek.

RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

 [i] 1:9. ''Putataparlar'': Özgün metin, ''Eşiğe basmadan içeri girenler'' (Bkz.  1.Sam. 5:4-5)

[ii] 1:17. ''Su'': Özgün metin ''Toz''


Başlangıç