Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

İsrail'in İnatçılığı

48 Dinle, ey Yakup soyu!

İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen,

Yahve'nin adıyla ant içen sizler,

İsrail'in Tanrısı'na yakarır,

Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.

  2 Kutsal kentli olduğunuzu,

İsrail'in Tanrısı'na dayandığınızı ileri sürersiniz.

O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir.

  3 Olup bitenleri çok önceden bildirdim,

Ağzımı açıp duyurdum.

Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.

  4 İnatçı olduğunuzu,

Tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için

 5 Bunları size çok önceden bildirdim,

Olmadan önce duyurdum.

Yoksa, 'Bunları yapan putlarımızdır,

Olmalarını buyuran

Oyma ve dökme putlarımızdır' derdiniz.

 6 Bunları duydunuz, hepsini inceleyin.

Peki, kabul etmeyecek misiniz?

Şimdiden size yeni şeyler,

Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.

 7 Bunlar şimdi yaratılıyor,

Geçmişte değil;

Bugüne kadar duymadınız,

Yoksa, 'Bunları biliyorduk' derdiniz.

  8 Ne duydunuz, ne de anladınız,

Öteden beri kulaklarınız tıkalı.

Ne denli hain olduğunuzu biliyorum,

Doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.

  9 Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum.

Ünümden ötürü kendimi tutuyorum,

Yoksa sizi yok ederdim.

  10 Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım,

Sıkıntı ocağında denedim.

  11 Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum.

Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoşgörebilirim?

Bana ait olan onuru başkasına vermem.

İsrail Kurtulacak

  12 Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:

Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

  13 Yeryüzünün temelini elimle attım,

Gökleri sağ elim gerdi.

Onları çağırdığımda

Birlikte önümde dikilirler.

  14 Toplanıp dinleyin hepiniz:

Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?

RAB'bin sevdiği kişi

O'nun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek.

Gücünü Kildaniler'e karşı kullanacak.

  15 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım,

Onu getirdim, görevini başaracak.

  16 "Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi:

Başlangıçtan beri açıkça konuştum,

O zamandan bu yana oradayım."

Rab Yahve şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor.

  17 Sizleri fidyeyle kurtaran İsrail'in Kutsalı RAB diyor ki:

"Yararlı olanı size öğreten,

Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten

Tanrınız RAB benim.

  18 "Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!

O zaman esenliğiniz ırmak gibi,

Doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.

  19 Soyunuz kum gibi,

Torunlarınız kum taneleri gibi olurdu.

Adları ne unutulur,

Ne de huzurumdan yok olurdu."

  20 Babil'den çıkın, Kildaniler'den kaçın,

Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu,

Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın.

"RAB, kulu Yakup'un soyunu fidyeyle kurtardı" deyin.

  21 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,

Onlar için sular akıttı kayadan,

Kayayı yardı, sular fışkırdı.

  22 "Kötülere esenlik yoktur" diyor RAB.

 


Başlangıç