Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Sur Kenti'ne İlişkin Peygamberlik

23 Sur Kenti'yle ilgili bildiri:

Ey ticaret gemileri, feryat edin!

Çünkü Sur Kenti evleriyle,

Limanlarıyla birlikte yok oldu.

Kıbrıs'tan size haber geldi.

 2 Ey kıyı halkı ve denizcilerin zenginleştirdiği

Sayda tüccarları, susun!

  3 Şihor'un[i] tahılı, Nil'in ürünü

Denizleri aşar, Sur'a gelir sağlardı.

Ulusların kârı ona akardı.

  4 Utan, ey Sayda, ey deniz kıyısındaki kale!

Çünkü deniz sana sesleniyor:

"Ne doğum ağrısı çektim, ne de doğurdum.

Ne delikanlılar büyüttüm, ne de kızlar."

  5 Sur'un haberi Mısır'a ulaşınca,

Yüreği burkulacak insanların.

  6 Tarşiş'e geçin, ey kıyıda oturanlar,

Feryat edin.

  7 Uzak ülkeleri yurt edinmiş,

Eğlenceye düşkün halkınız,

Eski, tarihsel kentiniz bu mu?

  8 Taçlar giydiren Sur'a karşı bu işi kim tasarladı?

O kent ki, tüccarları prenslerdi,

İş adamları dünyanın saygın kişileriydi.

  9 Görkeminin sonucu olan gururunu kırmak,

Dünyaca ünlü bütün saygın kişilerini alçaltmak için

Her Şeye Egemen RAB tasarladı bunu.

  10 Kendi topraklarını Nil gibi basıp geç,

Ey Tarşiş kızı, artık engel yok.

  11 RAB denizin üzerine elini uzatıp ülkeleri titretti,

Kenan kalelerinin yıkılmasını buyurdu.

  12 "Eğlencen sona erdi, ey Sayda, erden kız!" dedi,

"Kirletildin.

Kalk, Kıbrıs'a geç,

Orada bile rahat yüzü görmeyeceksin.

  13 Kildan ülkesine bak!

O halk yok artık.

Asurlular onların ülkesini yabanıl hayvanlara verdi,

Kuşatma kuleleri diktiler, saraylarını soydular,

Ülkeyi viraneye çevirdiler.

  14 Feryat edin, ey ticaret gemileri!

Çünkü sığınağınız harap oldu.

  15 Bundan sonra Sur Kenti yetmiş yıl, bir kralın ömrü süresince unutulacak. Yetmiş yıl bitince, fahişe için bestelenen türküdeki gibi Sur'a şöyle denecek:

  16 "Bir lir al, dolaş kenti,

Ey sen, unutulmuş fahişe!

Güzel çal seni anımsamaları için,

Türkü üstüne türkü söyle."

  17 Yetmiş yıl geçince RAB Sur'la ilgilenecek, ama Sur para için yine fahişeliğe dönecek. Dünyanın bütün krallıklarıyla fahişelik edecek.

  18 Kentin ticaretten ve fuhuştan kazandıkları RAB'be adanacak. Bunlar biriktirilmeyecek, hazineye konmayacak. Ticaretten kazandıklarını doyuncaya dek yesinler, güzel güzel giyinsinler diye RAB'bin önünde yaşayanlara verilecek.

 [i] 23:3. "Şihor": Nil'in kollarından biri olduğu sanılıyor


Başlangıç