Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB Ulusları Cezalandıracak

34 Ey uluslar, işitmek için yaklaşın! Ey halklar, kulak verin! Dünya ve üzerindeki herkes, yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!

  2 RAB bütün uluslara öfkelendi, onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, boğazlanmaya teslim edecek.

 3 Ölüleri dışarı atılacak, pis kokacak cesetleri; dağlar kanlarıyla sulanacak.

 4 Bütün gök cisimleri küçülecek, gökler bir tomar gibi dürülecek; gök cisimleri, asma yaprağı, incir yaprağı gibi dökülecek.

  5 "Kılıcım göklerde kanıncaya kadar içti. Şimdi de Edom'un, tümüyle yıkmaya karar verdiğim halkın üzerine inecek" diyor RAB.

 6 RAB'bin kılıcı kana, kuzu ve teke kanına doydu; yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı. Çünkü RAB'bin Bosra'da bir kurbanı, Edom'da büyük bir kıyımı var.

  7 Onlarla birlikte yaban öküzleri, körpe boğalarla güçlü boğalar da yere serilecek. Toprakları kana doyacak, yağla sulanacak.

  8 Çünkü RAB'bin bir öç günü, Siyon davasını güdeceği bir karşılık yılı var.

 9 Edom dereleri zifte, toprağı kükürde dönecek; ülkenin her yanı yanan zift olacak.

  10 Zift gece gündüz sönmeyecek, dumanı hep tütecek. Ülke kuşaklar boyu ıssız kalacak, sonsuza dek oradan kimse geçmeyecek.

  11 Baykuşların mülkü olacak orası, büyük baykuşlarla kargalar yaşayacak orada. RAB, Edom'un üzerine kargaşa ipini, boşluk çekülünü gerecek.

  12 Kral ilan edebilecekleri soylular kalmayacak, bütün önderlerinin sonu gelecek.

  13 Saraylarında dikenler, kalelerinde ısırganlarla böğürtlenler bitecek. Orası çakalların barınağı, baykuşların yurdu olacak.

  14 Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler[i] karşılıklı böğürecek. Lilit[ii] oraya yerleşip rahata kavuşacak.

  15 Baykuşlar orada yuva kurup yumurtlayacak, kuluçkaya yatıp yavrularını kendi gölgelerinde toplayacak. Çaylaklar eşleşip orada toplanacaklar.

  16 RAB'bin kitabını okuyup araştırın: Bunlardan hiçbiri eksik kalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyruk RAB'bin ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak.

  17 RAB onlar için kur'a çekti, ülkeyi ölçüp aralarında pay etti. Orayı sonsuza dek sahiplenip kuşaklar boyu orada yaşayacaklar.

 [i] 34:14. "Teke": Teke görünümlü cin anlamına da gelebilir, bkz.  Lev. 17:7

[ii] 34:14. "Lilit": Bir tür cin olabilir


Başlangıç