Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB Pers Kralı Koreş'i Seçiyor

45 RAB meshettiği kişiye,

Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor.

Uluslara onun önünde baş eğdirecek.

Kralları silahsızlandıracak[i],

Bir daha kapanmayacak kapılar açacak.

RAB ona şöyle diyor:

  2 "Senin önünsıra gidip

Dağları düzleyecek,

Tunç kapıları kırıp

Demir sürgülerini parçalayacağım.

  3 Seni adınla çağıranın

Ben Yahve, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye

Karanlıkta kalmış hazineleri,

Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.

  4 Sen beni tanımadığın halde

Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna

Seni adınla çağırıp onurlu bir ünvan vereceğim.

 5 Yahve Ben'im, başkası yok,

Benden başka Tanrı yok.

Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

 6 Öyle ki, doğudan batıya dek

Benden başkası olmadığını herkes bilsin.

Yahve Ben'im, başkası yok.

  7 Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,

Esenliği ve felaketi yaratan,

Bütün bunları yapan RAB benim.

  8 Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın,

Ey bulutlar, doğruluk yağdırın.

Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,

Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin.

Bunları yaratan RAB benim."

Her Şeyi Yaratan Tanrı

  9 Kendine biçim verenle çekişenin vay haline!

Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası,

Kendisine biçim verene, "Ne yapıyorsun?

Yarattığın nesnenin tutacağı yok" diyebilir mi?

  10 Babasına, "Dünyaya ne getirdin?",

Ya da anasına, "Ne biçim şey doğurdun?"

Diyenin vay haline!

  11 İsrail'in Kutsalı,

Ona biçim veren RAB diyor ki:

"Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,

Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?

  12 Dünyayı ben yaptım,

Üzerindeki insanı ben yarattım.

Benim ellerim gerdi gökleri,

Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.

  13 Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek,

Yollarını düzleyeceğim.

Kentimi o onaracak,

Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak."

Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

  14 RAB diyor ki:

"Mısır'ın ürettikleri,

Kûş'un ticaret gelirleri

Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak.

Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler.

Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar:

'Tanrı yalnız sizinledir,

Başkası, başka Tanrı yok.'"

  15 Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın,

Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!

  16 Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak.

Utanç içinde uzaklaşacaklar.

  17 Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak,

Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.

Çağlar boyunca utandırılmayacak,

Asla rezil olmayacak.

  18 Çünkü gökleri yaratan RAB,

Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,

Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye

Biçimlendiren RAB -Tanrı O'dur- şöyle diyor:

"Yahve Ben'im, başkası yok.

  19 Ben gizlide,

Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.

Yakup soyuna, 'Beni olmayacak yerlerde[ii] arayın' demedim.

Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim."

Tanrı ve Babil'in Putları

  20 "Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar,

Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!

Tahtadan oyma putlar taşıyan,

Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.

  21 Konuşun, davanızı sunun,

Birbirinize danışın.

Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?

Ben RAB, bildirmedim mi?

Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim.

Yok benden başkası.

  22 "Ey dünyanın dört bucağındakiler,

Bana dönün, kurtulursunuz.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

 23 Kendi üzerime ant içtim,

Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:

Her diz önümde çökecek,

Her dil bana ant içecek.

  24 "Benim için şöyle diyecekler:

'Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir,

İnsanlar O'na gelecek.

RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.

  25 Ama bütün İsrail soyu

RAB tarafından aklanacak,

O'nunla övünecek.

 [i] 45:1. "Silahsızlandıracak": Özgün metin "Kuşağını çözecek"

[ii] 45:19. "Olmayacak yerlerde" ya da "Boşuna"


Başlangıç