Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Tanrı Mısır'ı Cezalandıracak

19 Mısır'la ilgili bildiri:

İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısır'a geliyor!

Mısır putları O'nun önünde titriyor,

Mısırlılar'ın yüreği hopluyor.

  2 RAB diyor ki:

"Mısırlılar'ı Mısırlılar'a karşı ayaklandıracağım;

Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente,

Ülke ülkeye karşı savaşacak.

 3 Mısırlılar'ın cesareti tükenecek,

Tasarılarını boşa çıkaracağım.

Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına,

Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar.

  4 Mısırlılar'ı acımasız bir efendiye teslim edeceğim,

Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak."

Rab, Her Şeye Egemen Yahve böyle diyor.

  5 Nil'in suları çekilecek,

Yatağı kuruyup çatlayacak.

 6 Su kanalları kokacak, ırmağın kolları kuruyacak,

Kamışlarla sazlar solacak.

 7 Nil kıyısında, ırmağın ağzındaki sazlar,

Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak,

Savrulup yok olacak.

  8 Balıkçılar yas tutacak,

Nil'e olta atanların hepsi ağlayacak,

Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak.

  9 Taranmış keten işleyenler,

Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak.

  10 Dokumacılar bunalacak,

Ücretliler sıkıntıya düşecek.

  11 Soan[i] Kenti'nin önderleri ne kadar akılsız!

Firavun'un bilge danışmanları

Saçma sapan öğütler veriyorlar.

Nasıl olur da Firavun'a,

"Biz bilgelerin oğulları,

Eski zaman krallarının torunlarıyız" diyorlar?

  12 Ey Firavun, hani nerede senin bilgelerin?

Her Şeye Egemen RAB Mısır'a karşı neler tasarladı,

Bildirsinler bakalım sana eğer biliyorlarsa.

  13 Soan Kenti'nin önderleri aptal olup çıktılar,

Nof[ii] önderleri aldandılar,

Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısır'ı saptırdılar.

  14 RAB onların aklını karıştırdı;

Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa,

Mısır'ı da her alanda saptırdılar.

  15 Mısır'da kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı;

Ne başın ne kuyruğun, ne hurma dalının ne de sazın.

Mısır RAB'be Bağlı Olacak

  16 O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen RAB'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar.

  17 Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen RAB'bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak.

  18 O gün Mısır'da Kenan dilini konuşan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen RAB'be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri 'Yıkım Kenti[iii]' diye adlandırılacak.

  19 O gün Mısır'ın ortasında RAB için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek.

  20 Her Şeye Egemen RAB için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü RAB'be yakarınca, RAB onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak.

  21 RAB kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün RAB'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla O'na tapınacaklar. RAB'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.

  22 RAB Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. RAB'be yönelip yakaracaklar. RAB de onları iyileştirecek.

  23 O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar.

  24 O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak.

  25 Her Şeye Egemen RAB, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.

 [i] 19:11. "Soan": Tanis olduğu sanılıyor

[ii] 19:13. "Nof": Memfis diye de bilinir

[iii] 19:18. "Yıkım Kenti": İbranice "Güneş Kenti" yani "Heliopolis" anlamına gelebilir


Başlangıç