Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Esenlik Umudu

11 Yişay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

Kökünden bir fidan meyve verecek.

 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

  3 RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

  4 Yoksulları adaletle yargılayacak,

Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,

Kötüleri soluğuyla öldürecek.

  5 Davranışının temeli adalet ve sadakat[i] olacak.

 6 O'nun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

Parsla oğlak birlikte yatacak,

Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,

Onları küçük bir çocuk güdecek.

  7 İnekle ayı birlikte otlayacak,

Yavruları bir arada yatacak.

Aslan sığır gibi saman yiyecek.

 8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,

Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

  9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle öyle dolacak.

Sürgünler Geri Dönecek

  10 Yişay'ın kökü halklara sancak olacak,

O gün uluslar ona yönelecek.

Kaldığı yer görkemli olacak.

  11 O gün Rab, Asur'dan,

Mısır, Patros, Kûş, Elam,

Şinar, Hama ve deniz kıyılarından

Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için

İkinci kez elini uzatacak.

  12 Uluslar için sancak kaldıracak,

Sürgün İsrailliler'i toplayacak,

Dağılmış Yahudalılar'ı

Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.

  13 Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak,

Yahudalılar'ı sıkıştıranlar ortadan kalkacak.

Efrayim Yahuda'yı kıskanmayacak,

Yahuda Efrayim'i sıkıştırmayacak.

  14 Batıdaki Filistliler'e saldırıp

Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.

Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,

Ammonlular'a boyun eğdirecekler.

  15 RAB Mısır'ın Süveyş Körfezi'ni tümüyle kurutacak.

Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla

Fırat'ı süpürüp yedi dereye bölecek.

Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.

  16 RAB'bin Asur'da sağ kalan halkı için

Bir çıkış yolu olacak;

Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün

İsrailliler'in de bir çıkış yolu olduğu gibi.

 [i] 11:5. Özgün metin "Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır.


Başlangıç