Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Mısır Karkamış'ta Yenilgiye Uğruyor

46 RAB uluslara ilişkin Peygamber Yeremya'ya şöyle seslendi:

2 Mısır'a ilişkin: Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in dördüncü yılında, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Fırat Irmağı kıyısında, Karkamış'ta yenilgiye uğrattığı Firavun Neko'nun ordusuyla ilgili bildiri:

  3 "Küçük büyük kalkanları dizin,

Savaşmak için ilerleyin!

  4 Atları koşun, beygirlere binin!

Miğferlerinizi takın, yerinizi alın!

Mızraklarınızı cilalayın,

Zırhlarınızı kuşanın!

  5 Ne görüyorum?

Dehşete düştüler, geri çekiliyorlar!

Yiğitleri bozguna uğramış,

Arkalarına bakmadan kaçışıyorlar.

Her yanda dehşet var" diyor RAB.

  6 "Ayağı tez olan kaçamıyor,

Yiğit kaçıp kurtulamıyor.

Kuzeyde, Fırat kıyısında

Tökezleyip düştüler.

  7 Nil gibi yükselen,

Irmak gibi suları çalkalanan kim?

  8 Mısır'dır Nil gibi yükselen,

Irmak gibi suları çalkalanan.

'Yükselip yeryüzünü kaplayacağım;

Kentleri de içlerinde oturanları da

Yok edeceğim' diyor Mısır.

  9 Şahlanın, ey atlar!

Çılgınca saldırın, ey savaş arabaları!

Ey kalkan taşıyan Kûşlu, Pûtlu yiğitler,

Yay çeken Lidyalılar, ilerleyin!

  10 "Çünkü o gün Her Şeye Egemen Rab Yahve'nin günüdür.

Düşmanlarından öç alması için

Öç günüdür.

Kılıç doyana dek yiyecek,

Kanlarını kana kana içecek.

Çünkü Rab, Her Şeye Egemen RAB

Kuzeyde, Fırat kıyısında kurban hazırlıyor.

  11 "Ey erden kız Mısır,

Gilat'a git de merhem al!

Ama boşuna çok ilaç kullanıyorsun,

Senin için şifa yok.

  12 Uluslar utancını duydu,

Feryadınla doldu yeryüzü.

Yiğit yiğide tökezleyip

İkisi birlikte yere seriliyor."

Nebukadnessar Mısır'a Saldırıyor

  13 Babil Kralı Nebukadnessar'ın gelip Mısır'a saldıracağına ilişkin RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği söz şudur:

  14 "Mısır'da bildirin,

Migdol'da duyurun,

Nof'ta[i], Tahpanhes'te duyurun:

'Yerini al, hazırlan,

Çünkü çevrendekileri yiyip bitiriyor kılıç!'

  15 İlahın Apis[ii] neden kaçtı?

Boğan neden ayakta kalamadı?

Çünkü RAB onu yere serdi[iii]!

  16 Boyuna tökezleyip birbirlerinin üzerine düşecekler.

'Kalkın, acımasızların kılıcı yüzünden halkımıza,

Yurdumuza dönelim' diyecekler.

  17 'Firavun için yaygaracının biri,

Fırsatı kaçırdı' diyecekler.

  18 "Varlığım hakkı için" diyor Kral,

Adı Her Şeye Egemen Yahve,

"Dağlar arasında Tavor Dağı nasılsa,

Karmel Dağı deniz kıyısında nasılsa,

Size saldıracak kişi de öyledir.

  19 Ey sizler, Mısır'da yaşayanlar,

Toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz!

Nof öyle viran olup yanacak ki,

Kimse oturmayacak içinde.

  20 "Mısır güzel bir düve,

Ama kuzeyden atsineği geliyor ona.

  21 Ücretli askerleri besili danalar gibi.

Onlar da geri dönüp birlikte kaçacak,

Yerlerinde durmayacaklar.

Çünkü üzerlerine yıkım günü,

Cezalandırılacakları an gelecek.

  22 Düşman ordusu ilerleyince,

Mısır yılan gibi tıslayarak kaçacak.

Ağaç kesen adamlar gibi

Baltalarla ona saldıracaklar.

  23 Gür olsa bile kesecekler ormanını" diyor RAB,

"Çünkü çekirgelerden daha çok onlar,

Sayıya vurulamazlar.

  24 Mısır utandırılacak,

Kuzey halkının eline teslim edilecek."

  25 İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "İşte No[iv] Kenti'nin ilahı Amon'u, Firavun'u, Mısır'la ilahlarını, krallarını ve Firavun'a güvenenleri cezalandırmak üzereyim.

  26 Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessar'la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak" diyor RAB.

RAB Halkını Kurtaracak

  27 "Korkma, ey kulum Yakup,

Yılma, ey İsrail.

Çünkü seni uzak yerlerden,

Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım.

Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak,

Kimse onu korkutmayacak.

  28 Korkma, ey kulum Yakup,

Çünkü ben seninleyim" diyor RAB.

"Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini

Tümüyle yok etsem de,

Seni büsbütün yok etmeyeceğim.

Adaletle yola getirecek,

Hiç cezasız bırakmayacağım seni."

 [i] 46:14. "Nof": Memfis diye de bilinir

[ii] 46:15. "Apis": Mısırlılar'ın boğa şeklindeki güç ilahı

[iii] 46:15. Septuaginta "İlahın . .. serdi", İbranice "Yiğitlerin neden yere serildi? Ayakta duracak halleri yok, çünkü RAB onları yere serdi!

[iv] 46:25. "No": Tebes diye de bilinir


Başlangıç