Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Yeruşalim'in Düşüşü

(2.Kr. 24:18 - 25:21; 2.Tar. 36:11-20; Yer. 39:1-10)

52 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı.

  2 Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

  3 RAB öfkelendiği için Yeruşalim'le Yahuda'ya böyle yaptı, sonunda da onları huzurundan attı. Sidkiya Babil Kralı'na karşı ayaklandı.

  4 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim üzerine yürüyüp karşısında ordugah kurdu. Kentin çevresine rampalar yaptılar.

  5 Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı.

  6 Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk ekmek bulamaz oldu.

  7 Sonunda kent surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, gece kralın bahçesine yakın iki duvarın arasındaki kapıdan kaçan askerler Arava yoluna koyuldular.

  8 Ama Kildani ordusu Kral Sidkiya'nın peşine düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sidkiya'nın bütün ordusu dağıldı.

  9 Sidkiya'yı yakalayıp Hama topraklarında, Rivla'da bulunan Babil Kralı'na götürdüler. Orada Babil Kralı onun hakkında hüküm verdi.

  10 Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda önderlerini öldürttü.

  11 Bunun ardından Sidkiya'nın gözlerini kör etti ve onu zincire vurup Babil'e götürdü. Sidkiya öldüğü güne dek cezaevinde tutuldu.

  12 Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü, muhafız birliği komutanı Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi.

  13 RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip belli başlı binaları yaktı.

  14 Muhafız birliği komutanının önderliğindeki Kildan ordusu Yeruşalim'i çevreleyen bütün surları yıktı.

  15 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan yoksullardan bazılarını, kentte sağ kalıp Babil Kralı'ndan yana geçen kaçakları ve zanaatçıları sürgün etti.

  16 Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye kimi yoksulları orada bıraktı.

  17 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler.

  18 Tapınak törenlerinde kullanılan kapları, kürekleri, fitil maşalarını, leğenleri, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar.

  19 Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş tasları, buhurdanları, leğenleri, kapları, şamdanları, tabakları, dökmelik sunu taslarını alıp götürdü.

  20 RAB'bin Tapınağı için Kral Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütuna, havuza ve altındaki on iki tunç boğa heykeliyle ayaklıklara hesapsız tunç harcanmıştı.

  21 Her sütun on sekiz arşın[i] yüksekliğinde olup çevresi on iki arşındı[ii]. Her birinin kalınlığı dört parmaktı, içi boştu.

  22 Üzerinde tunç bir başlık vardı. Başlığın yüksekliği beş arşındı[iii], çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da nar motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.

  23 Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu.

Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor

(2.Kr. 25:18-21)

  24 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı.

  25 Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın yedi danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak aldı.

  26 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü.

  27 Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.

  28 Nebukadnessar'ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur:

Yedinci yıl 3.023 Yahudi;

  29 Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında Yeruşalim'den 832 kişi;

  30 yirmi üçüncü yılında, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan'ın sürdüğü 745 Yahudi. Hepsi 4.600 kişiydi.

Kral Yehoyakin Serbest Bırakılıyor

(2.Kr. 25:27-30)

  31 Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi beşinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'e lütfederek onu cezaevinden çıkardı.

  32 Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi.

  33 Böylece Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı ve yaşadığı sürece Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı.

  34 Yaşamı boyunca Babil Kralı tarafından günlük yiyecek gereksinimi sürekli karşılandı.

 [i] 52:21. "On sekiz arşın": Yaklaşık 8. 1 m

[ii] 52:21. "On iki arşın": Yaklaşık 5. 5 m

[iii] 52:22. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 3 m


Başlangıç