Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Babil'e İlişkin Bildiri

50 RAB'bin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:

2 "Uluslara duyurun, haberi bildirin!

Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin!

'Babil ele geçirilecek' deyin,

'İlahı Bel utandırılacak,

İlahı Marduk paramparça olacak.

Putları utandırılacak,

İlahları paramparça olacak.'

  3 Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak,

Ülkesini viran edecek.

Orada kimse yaşamayacak,

İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.

  4 O günlerde, o zamanda" diyor RAB,

"İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;

Tanrıları RAB'bi aramak için

Ağlaya ağlaya gelecekler.

  5 Yüzleri Siyon'a dönük,

Oraya giden yolu soracak,

Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla

RAB'be bağlanmak için gelecekler.

  6 "Halkım yitik koyunlardır,

Çobanları onları baştan çıkardı.

Dağlarda başıboş dolandırdılar onları,

Dağ, tepe avare dolaştılar,

Kendi ağıllarını unuttular.

  7 Kim bulduysa yedi onları.

Düşmanları, 'Biz suçlu değiliz' dediler,

'Çünkü onlar gerçek otlakları olan RAB'be,

Atalarının umudu RAB'be karşı günah işlediler.'

  8 "Babil'den kaçıp kurtulun!

Kildan ülkesini terk edin,

Sürüye yön veren teke gibi olun!

  9 Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları

Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp

Babil'in karşısına çıkaracağım.

Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek,

Onu kuzeyden ele geçirecekler.

Okları usta savaşçı oku gibidir,

Hiçbiri boş dönmeyecek.

  10 Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak,

Onu yağmalayanlar mala doyacak" diyor RAB.

Babil'in Çöküşü

  11 "Ey mirasımı soyan sizler!

Madem sevinip coşuyorsunuz,

Harman döven düve gibi sıçrıyor,

Aygır gibi kişniyorsunuz;

  12 Ananız büyük utanca boğulacak,

Sizi doğuranın yüzü kızaracak.

Ulusların en önemsizi,

Kurak, bozkır, çöl olacak.

  13 RAB'bin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada,

Büsbütün ıssız kalacak.

Babil'den her geçen aldığı yaraları görünce şaşacak,

Hayrete düşecek.

  14 Babil'in çevresinde savaşmak üzere dizilin,

Ey bütün yay çekenler!

Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin!

Çünkü o RAB'be karşı günah işledi.

  15 Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin!

Teslim oldu, kuleleri düştü,

Surları yerle bir oldu.

Çünkü RAB'bin öcüdür bu.

Ondan öç alın.

Yaptığının aynısını yapın ona.

  16 Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte

Babil'den atın.

Zorbanın kılıcı yüzünden

Herkes kendi halkına dönsün,

Herkes kendi ülkesine kaçsın."

İsrail'in Dönüşü

  17 "İsrail aslanların kovaladığı

Dağılmış bir sürüdür.

Önce Asur Kralı yedi onu.

Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi."

  18 Bu yüzden İsrail'in Tanrısı,

Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"Asur Kralı'nı nasıl cezalandırdıysam,

Babil Kralı'yla ülkesini de öyle cezalandıracağım.

  19 İsrail'i yeniden otlağına kavuşturacağım,

Karmel'de, Başan'da otlayacak;

Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde

İstediği kadar yiyip doyacak.

  20 O günlerde, o zamanda" diyor RAB,

"İsrail'in suçu araştırılacak

Ama bulunamayacak;

Yahuda'nın günahları da araştırılacak

Ama bulunamayacak.

Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.

RAB Babil'i Yargılayacak

  21 "Meratayim[i] ülkesine,

Pekot'ta[ii] yaşayanlara saldır.

Onları öldür, tümüyle yok et" diyor RAB,

"Sana ne buyurduysam hepsini yap.

  22 Ülkede savaş, büyük yıkım

Gürültüsü duyuluyor.

  23 Bütün dünyanın balyozu

Nasıl da kırılıp paramparça oldu!

Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!

  24 Senin için tuzak kurdum, ey Babil,

Bilmeden tuzağıma düştün.

Bulunup yakalandın,

Çünkü RAB'be karşı çıktın.

  25 RAB silahhanesini açtı,

Öfkesinin silahlarını çıkardı.

Her Şeye Egemen Rab Yahve'nin

Kildan ülkesinde yapacağı iş var.

  26 Uzaktan ona saldırın.

Ambarlarını açın,

Mallarını tahıl gibi küme küme yığın.

Büsbütün yok edin onu,

Geriye hiçbir şey kalmasın.

  27 Genç boğalarını öldürün,

Kesime gitsinler!

Vay başlarına!

Çünkü onların günü,

Cezalandırılma zamanı geldi.

  28 Dinleyin! Tanrımız RAB'bin öç aldığını,

Tapınağının öcünü aldığını

Babil'den kaçıp kurtulanlar

Siyon'da duyuruyorlar.

  29 "Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babil'e karşı,

Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın.

Yaptıklarına göre karşılık verin ona,

Yaptıklarının aynısını yapın.

Çünkü RAB'be, İsrail'in Kutsalı'na

Küstahlık etti.

  30 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,

Bütün savaşçıları susturulacak o gün" diyor RAB.

  31 "İşte, sana karşıyım, ey küstah!"

Diyor Her Şeye Egemen Rab Yahve.

"Çünkü senin günün,

Seni cezalandıracağım zaman geldi.

  32 Küstah tökezleyip düşecek,

Onu kaldıran olmayacak.

Kentlerini ateşe vereceğim,

Bütün çevresini yakıp yok edecek."

  33 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:

"İsrail halkı da Yahuda halkı da

Eziyet çekiyor.

Onları tutsak edenler sıkı tutmuş,

Salıvermek istemiyorlar.

  34 Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür,

O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir.

Onların ülkesine huzur,

Babil'de yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için

Davalarını hararetle savunacak.

  35 "Kildaniler'e karşı kılıç!" diyor RAB,

"Babil'de yaşayanlara, Babil önderlerine,

Bilgelerine karşı kılıç!

  36 Yalancı peygamberlere karşı kılıç!

Aptallıkları ortaya çıkacak.

Yiğitlerine karşı kılıç!

Şaşkına dönecek onlar.

  37 Atlarına, savaş arabalarına

Aralarındaki yabancılara karşı kılıç!

Hepsi kadın gibi ürkek olacak.

Hazinelerine karşı kılıç!

Yağma edilecek onlar.

  38 Sularına kuraklık!

Kuruyacak suları.

Çünkü Babil putlar ülkesidir,

Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.

  39 "Bu yüzden çöl yaratıkları, çakallar,

Baykuşlar yaşayacak orada,

Artık insan yaşamayacak,

Kuşaktan kuşağa kimse yerleşmeyecek.

  40 Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri

Nasıl yerle bir ettimse" diyor RAB,

"Orada da kimse oturmayacak,

İnsan oraya yerleşmeyecek.

  41 İşte kuzeyden bir ordu geliyor.

Dünyanın uçlarından

Büyük bir ulus,

Ve birçok kral harekete geçiyor.

  42 Yay, pala kuşanmışlar,

Gaddar ve acımasızlar.

Atlara binmiş gelirken,

Kükreyen denizi andırıyor sesleri.

Savaşa hazır savaşçılar

Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!

  43 Babil Kralı onların haberini aldı,

Ellerinde derman kalmadı.

Doğuran kadın gibi

Üzüntü, sancı sardı onu.

  44 Şeria çalılıklarından

Sulak otlağa çıkan aslan gibi

Kildaniler'i bir anda yurdundan kovacağım.

Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım.

Var mı benim gibisi?

Var mı bana dava açacak biri,

Bana karşı duracak çoban?"

  45 Bu yüzden RAB'bin Babil'e karşı ne tasarladığını,

Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin:

"Sürünün küçükleri bile sürülecek,

Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.

  46 'Babil düştü' sesiyle yeryüzü titreyecek,

Çığlığı uluslar arasında duyulacak."

 [i] 50:21. Meratayim "İki kat isyan", Pekot "Ceza" anlamına gelir

[ii] 50:21. Meratayim "İki kat isyan", Pekot "Ceza" anlamına gelir


Başlangıç