Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeremya

Sidkiya'nın İsteği Reddediliyor

21 Kral Sidkiya Malkiya oğlu Paşhur'la Maaseya oğlu Kâhin Sefanya'yı Yeremya'ya gönderince, RAB Yeremya'ya seslendi. Paşhur'la Sefanya ona şöyle demişti:

  2 "Lütfen bizim için RAB'be danış. Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar bize saldırıyor. Belki RAB bizim için şaşılacak işlerinden birini yapar da Nebukadnessar ülkemizden çekilir."

  3 Yeremya şu karşılığı verdi: "Sidkiya'ya deyin ki:

  4 'İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Surların dışında sizi kuşatan Babil Kralı ve Kildaniler'le savaşmakta kullandığınız silahları size karşı çevireceğim; hepsini bu kentin ortasına toplayacağım.

  5 Ben de elimi size karşı kaldıracağım; kudretle, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle sizinle savaşacağım.

  6 Bu kentte yaşayanları yok edeceğim; insan da, hayvan da korkunç bir salgın hastalıktan ölecek.

  7 Ondan sonra da, diyor RAB, Yahuda Kralı Sidkiya'yla görevlilerini, bu kentte salgından, kılıçtan, kıtlıktan sağ çıkan halkı Babil Kralı Nebukadnessar'ın ve canlarına susamış düşmanlarının eline teslim edeceğim. Hepsini kılıçtan geçirecek, canlarını bağışlamayacak, merhamet etmeyecek, acımayacak.'

  8 "Bunun yanısıra halka şunları da söyle: 'RAB diyor ki: İşte yaşama giden yolu da ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum.

  9 Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek; dışarı çıkıp kenti kuşatan Kildaniler'e teslim olansa yaşayacak, hiç değilse canını kurtarmış olacak.

  10 Bu kente iyilik değil, kötülük etmeye karar verdim, diyor RAB. Bu kenti Babil Kralı ele geçirip ateşe verecek.'

Kötü Krallara Karşı Yargı

  11 "Yahuda Kralı'nın ailesine de ki: 'RAB'bin sözünü dinleyin:

  12 RAB şöyle diyor, ey Davut soyu:

"'Her sabah adaleti uygulayın,

Soyguna uğramış kişiyi zorbanın elinden kurtarın.

Yoksa yaptığınız kötülük yüzünden

Öfkem ateş gibi tutuşup yanacak,

Söndüren olmayacak.

  13 Ey vadinin üstünde,

Kayalık ovada oturan Yeruşalim,

Sana karşıyım diyor RAB,

Siz ki, kim bize saldırabilir?

Sığınağımıza kim girebilir, diyorsunuz.

  14 Sizi yaptıklarınıza göre cezalandıracağım, diyor RAB.

Bütün çevresini yakıp yok edecek

Bir ateş tutuşturacağım kentin ormanında.'"

 


Başlangıç