Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Kenan Ülkesinin Sınırları

34RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "İsrailliler'e de ki, 'Miras olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak:

  3 "'Güney sınırınız Zin Çölü'nden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölü'nün ucundan başlayacak,

 4 Akrep Geçidi'nin güneyinden Zin'e geçip Kadeş-Barnea'nın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar-Addar'a ve Asmon'a,

  5 oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak Akdeniz'de son bulacak.

  6 "'Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak.

  7 "'Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak.

  8 Hor Dağı'ndan Levo-Hamat'a, oradan Sedat'a,

  Zifron'a doğru uzanarak Hasar-Enan'da son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak.

  10 "'Doğu sınırınız Hasar-Enan'dan Şefam'a dek uzanacak.

  11 Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinneret Gölü'nün[i] doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak.

  12 Oradan Şeria Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak.

  13 Musa İsrailliler'e, "Miras olarak kur'ayla paylaştıracağınız ülke budur" dedi, "RAB'bin buyruğu uyarınca ülke dokuz oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak.

  14 Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Gad oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı miraslarını aldılar.

  15 Bu iki oymakla yarım oymak miraslarını Eriha'nın karşısındaki Şeria Irmağı'nın doğusunda aldılar."

  16 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  17 "Ülkeyi miras olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır: Kâhin Elazar ve Nun oğlu Yeşu.

  18 Ülkeyi miras olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin.

  19 Şu adamları görevlendireceksiniz:

Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev,

20 Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel,

21 Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat,

22 Dan oymağından Yogli oğlu önder Bukki,

23 Yusufoğulları'ndan: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel,

24 Efrayim oymağından Şiftan oğlu önder Kemuel,

25 Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan,

26 İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel,

27 Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut,

28 Naftali oymağından Ammihutoğlu önder Pedahel."

  29 Kenan ülkesinde İsrailliler'e mirası paylaştırmaları için RAB'bin görevlendirdiği adamlar bunlardı.

 [i] 34:11. "Kinneret Gölü": Yani Celile Gölü.  "'Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır.'


Başlangıç