Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

İkinci Sayım

26Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musa'yla Kâhin Harun oğlu Elazar'a, "İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın" dedi, "Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın."

  3-4 Bunun üzerine Musa'yla Kâhin Elazar, Şeria Irmağı'nın yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, "RAB'bin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın" dediler. Mısır'dan çıkan İsrailliler şunlardı:

  5 İsrail'in ilk doğanı Ruben'in soyundan gelen Rubenoğulları:

Hanok soyundan Hanok boyu,

Pallu soyundan Pallu boyu,

  6 Hesron soyundan Hesron boyu,

Karmi soyundan Karmi boyu.

  7 Ruben boyları bunlardı, sayıları 43.730 kişiydi.

  8 Pallu'nun oğlu Eliav,

  9 Eliav'ın oğulları Nemuel, Datan ve Aviram'dı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musa'yla Harun'a, dolayısıyla RAB'be başkaldırarak Korah'ın yandaşlarına katılan Datan'la Aviram'dı.

  10 Yer yarılıp onları Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah'ın 250 yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular.

  11 Korah'ın oğulları ise ölmedi.

  12 Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı:

Nemuel soyundan Nemuel boyu,

Yamin soyundan Yamin boyu,

Yakin soyundan Yakin boyu,

  13 Zerah soyundan Zerah boyu,

Şaul soyundan Şaul boyu.

  14 Şimon boyları bunlardı, sayıları 22.200 kişiydi.

  15 Boylarına göre Gadoğulları şunlardı:

Sefon soyundan Sefon boyu,

Hagi soyundan Hagi boyu,

Şuni soyundan Şuni boyu,

  16 Ozni soyundan Ozni boyu,

Eri soyundan Eri boyu,

  17 Arot soyundan Arot boyu,

Areli soyundan Areli boyu.

  18 Gad boyları bunlardı, sayıları 40.500 kişiydi.

  19 Yahuda'nın iki oğlu Er'le Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi.

  20 Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı:

Şela soyundan Şela boyu,

Peres soyundan Peres boyu,

Zerah soyundan Zerah boyu.

  21 Peres soyundan gelenler şunlardı:

Hesron soyundan Hesron boyu,

Hamul soyundan Hamul boyu.

 22 Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76.500 kişiydi.

  23 Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı:

Tola soyundan Tola boyu,

Puvva soyundan Puvva boyu,

  24 Yaşuv soyundan Yaşuv boyu,

Şimron soyundan Şimron boyu.

  25 İssakar boyları bunlardı, sayıları 64.300 kişiydi.

  26 Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı:

Seret soyundan Seret boyu,

Elon soyundan Elon boyu,

Yahleel soyundan Yahleel boyu.

 27 Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60.500 kişiydi.

  28 Boylarına göre Yusuf'un oğulları: Manaşşe ve Efrayim.

  29 Manaşşe soyundan gelenler:

Makir soyundan Makir boyu (Makir Gilat'ın babasıydı),

Gilat soyundan Gilat boyu.

  30 Gilat soyundan gelenler şunlardı:

İezer soyundan İezer boyu,

Helek soyundan Helek boyu,

  31 Asriel soyundan Asriel boyu,

Şekem soyundan Şekem boyu,

  32 Şemida soyundan Şemida boyu,

Hefer soyundan Hefer boyu.

  33 Hefer oğlu Selofhat'ın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı.

  34 Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52.700 kişiydi.

  35 Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı:

Şutelah soyundan Şutelah boyu,

Beker soyundan Beker boyu,

Tahan soyundan Tahan boyu.

  36 Şutelah soyundan gelenler şunlardı:

Eran soyundan Eran boyu.

  37 Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32.500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf'un soyundan gelenler bunlardı.

  38 Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler:

Bala soyundan Bala boyu,

Aşbel soyundan Aşbel boyu,

Ahiram soyundan Ahiram boyu,

  39 Şufam soyundan Şufam boyu,

Hufam soyundan Hufam boyu.

  40 Bala'nın oğulları Ard'la Naaman'dı.

Ard soyundan Ard boyu,

Naaman soyundan Naaman boyu.

 41 Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45.600 kişiydi.

  42 Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı:

Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu.

  43 Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64.400 kişiydi.

  44 Boylarına göre Aşer soyundan gelenler:

Yimna soyundan Yimna boyu,

Yişvi soyundan Yişvi boyu,

Beria soyundan Beria boyu.

 45 Beria soyundan gelenler:

Hever soyundan Hever boyu,

Malkiel soyundan Malkiel boyu.

  46 Aşer'in Serah adında bir kızı vardı.

  47 Aşer boyları bunlardı, sayıları 53.400 kişiydi.

  48 Boylarına göre Naftali soyundan gelenler:

Yahseel soyundan Yahseel boyu,

Guni soyundan Guni boyu,

  49 Yeser soyundan Yeser boyu,

Şillem soyundan Şillem boyu.

  50 Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45.400 kişiydi.

  51 Sayılan İsrailliler'in toplamı 601.730 erkekti.

  52 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  53 "Adlarının sayısına göre ülke bunlara miras olarak paylaştırılacak.

  54 Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek.

  55 Ancak ülke kur'a ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak.

  56 Küçük, büyük her oymağın payı kur'ayla dağıtılacak."

  57 Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı:

Gerşon soyundan Gerşon boyu,

Kehat soyundan Kehat boyu,

Merari soyundan Merari boyu.

  58 Şunlar da Levili boylardı:

Livni boyu,

Hevron boyu,

Mahli boyu,

Muşi boyu,

Korah boyu. Kehat Amram'ın babasıydı.

  59 Amram'ın karısı Mısır'da doğan, Levi soyundan gelme Yokevet'ti. Amram'a Harun'u, Musa'yı ve kızkardeşleri Miryam'ı doğurdu.

  60 Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ın babasıydı.

  61 Nadav'la Avihu RAB'bin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler.

  62 Levililer'den sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23.000 kişiydi. Bunlar öbür İsrailliler'le birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara miras verilmemişti.

  63 Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa'yla Kâhin Elazar'ın saydıkları İsrailliler bunlardı.

  64 Ancak, bu sayılanların arasında Musa'yla Kâhin Harun'un Sina Çölü'nde saymış olduğu İsrailliler'den kimse yoktu.

  65 Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler'in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı.


Başlangıç