Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

Önderlerin RAB'be Verdiği Armağanlar

7Musa konutu bitirdiği gün onu kurdu ve meshetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da meshedip adadı.

  2-3 Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. Bunlar halkın sayımını yapmış olan kişilerdi. RAB'be armağan olarak üstü kapalı altı araba ve on iki öküz getirdiler: Her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler.

  4-5 Sonra RAB Musa'ya, "Bunları Buluşma Çadırı'ndaki hizmetlerde kullanılmak üzere onlardan alıp yapacakları işe göre Levililer'e ver" dedi.

  6 Musa arabaları, öküzleri alıp Levililer'e verdi.

  7 Yapacakları işe göre Gerşonoğulları'na iki arabayla dört öküz,

  8 Merarioğulları'na da dört arabayla sekiz öküz verdi. Bunlar Kâhin Harun oğlu İtamar'ın sorumluluğu altında yapıldı.

  9 Kehatoğulları'na ise bir şey vermedi. Çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı.

  10 Meshedilen sunağın adanması için önderler armağanlarını sunağın önüne getirdiler.

  11 Çünkü RAB Musa'ya, "Sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak" demişti.

  12 Birinci gün Yahuda oymağından Amminadav oğlu Nahşon armağanlarını sundu.

  13 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel[i] ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel[ii] ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 14 buhur dolu on şekel[iii] ağırlığında altın bir tabak;

  15 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

16 günah sunusu için bir teke;

  17 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Amminadav oğlu Nahşon'un getirdiği armağanlar bunlardı.

  18 İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu.

  19 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  20 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  21 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  22 günah sunusu için bir teke;

  23 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Suar oğlu Netanel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

  24 Üçüncü gün Zevulun oymağı önderi Helon oğlu Eliav armağanlarını sundu.

  25 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  26 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

 27 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  28 günah sunusu için bir teke;

  29 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Helon oğlu Eliav'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

  30 Dördüncü gün Ruben oymağı önderi Şedeur oğlu Elisur armağanlarını sundu.

  31 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 32 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

 33 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

 34 günah sunusu için bir teke;

  35 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Şedeur oğlu Elisur'un getirdiği armağanlar bunlardı.

 36 Beşinci gün Şimon oymağı önderi Surişadday oğlu Şelumiel armağanlarını sundu.

  37 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  38 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  39 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  40 günah sunusu için bir teke;

 41 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Surişadday oğlu Şelumiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

  42 Altıncı gün Gad oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu.

  43 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  44 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  45 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

 46 günah sunusu için bir teke;

  47 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Deuel oğlu Elyasaf'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

  48 Yedinci gün Efrayim oymağı önderi Ammihut oğlu Elişama armağanlarını sundu.

  49 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  50 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  51 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

 52 günah sunusu için bir teke;

  53 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammihut oğlu Elişama'nın getirdiği armağanlar bunlardı.

  54 Sekizinci gün Manaşşe oymağı önderi Pedahsur oğlu Gamliel armağanlarını sundu.

  55 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 56 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  57 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  58 günah sunusu için bir teke;

  59 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Pedahsur oğlu Gamliel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

  60 Dokuzuncu gün Benyamin oymağı önderi Gidoni oğlu Avidan armağanlarını sundu.

 61 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 62 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  63 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  64 günah sunusu için bir teke;

  65 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Gidoni oğlu Avidan'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

  66 Onuncu gün Dan oymağı önderi Ammişadday oğlu Ahiezer armağanlarını sundu.

  67 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 68 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  69 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  70 günah sunusu için bir teke;

  71 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammişadday oğlu Ahiezer'in getirdiği armağanlar bunlardı.

  72 On birinci gün Aşer oymağı önderi Okran oğlu Pagiel armağanlarını sundu.

  73 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

  74 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  75 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  76 günah sunusu için bir teke;

  77 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Okran oğlu Pagiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

  78 On ikinci gün Naftali oymağı önderi Enan oğlu Ahira armağanlarını sundu.

  79 Getirdiği armağanlar şunlardı: Kutsal Yer'in şekeline göre 130 şekel ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kap - ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu -

 80 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;

  81 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;

  82 günah sunusu için bir teke;

  83 esenlik sunusu için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Enan oğlu Ahira'nın getirdiği armağanlar bunlardı.

  84 Sunak meshedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: On iki gümüş tabak, on iki gümüş kap, on iki altın tabak;

  85 her gümüş tabağın ağırlığı 130 şekel, her kabın ağırlığı yetmiş şekeldi. Bütün gümüş eşyaların toplam ağırlığı Kutsal Yer'in şekeline göre 2.400 şekeldi[iv].

  86 Buhur dolu her altın tabağın ağırlığı Kutsal Yer'in şekeline göre on şekeldi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi[v].

  87 Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı on iki boğa, on iki koç, bir yaşında on iki erkek kuzuydu; günah sunusu için de on iki teke sunuldu.

  88 Esenlik sunusu için sunulan hayvanların sayısı yirmi dört sığır, altmış koç, altmış teke, bir yaşında altmış kuzuydu. Sunak meshedildikten sonra, adanması için verilen armağanlar bunlardı.

  89 Musa RAB'le konuşmak için Buluşma Çadırı'na girince, Levha Sandığı'nın Bağışlanma Kapağı'nın[vi] üstündeki iki Keruv arasından kendisine seslenen sesi duydu. RAB Musa'yla bu şekilde konuştu.

 [i] 7:13. "130 şekel": Yaklaşık 1. 5 kg. Bkz. 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85

[ii] 7:13. "Yetmiş şekel": Yaklaşık 0. 8 kg. Bkz. 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85

[iii] 7:14. "On şekel": Yaklaşık 115 gr.  Bkz. 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86

[iv] 7:85. "2.400 şekel": Yaklaşık 28 kg

[v] 7:86. "120 şekel": Yaklaşık 1. 4 kg

[vi] 7:89. "Bağışlanma Kapağı" diye çevrilen İbranice "Kaporet" sözcüğü Tanrı'nın öfkesinin yatıştırıldığı,  halkının günahlarının bağışlanıp Tanrı'yla barıştırıldığı yeri ifade ediyordu


Başlangıç