Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Çölde Sayım

24Balam, RAB'bin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi.

  2 Baktı, İsrail'in oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrı'nın Ruh'u onun üzerine inince,

  3 şu bildiriyi iletti:

"Beor oğlu Balam,

Gözü açılmış olan,

 4 Tanrı'nın sözlerini duyan,

Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,

Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

  5 'Ey Yakup, çadırların,

Ey İsrail, konutların ne güzel!

  6 Yayılıyorlar vadiler gibi,

Irmak kıyısında bahçeler gibi,

RAB'bin diktiği öd ağaçları gibi,

Su kıyısındaki sedir ağaçları gibi.

  7 Kovalarından sular akacak,

Tohumları bol suyla sulanacak.

Kralları Agag'dan büyük olacak,

Krallığı yüceltilecek.

  8 Tanrı onları Mısır'dan çıkardı,

O'nun yaban öküzü gibi gücü var.

Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek,

Kemiklerini parçalayacak,

Oklarıyla onları deşecekler.

  9 Aslan gibi, dişi aslan gibi

Yere çömelir, yatarlar,

Kim onları uyandırabilir?

Seni kutsayan kutsansın,

Seni lanetleyen lanetlensin!'"

  10 Balam'a öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, "Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım" dedi, "Oysa üç kez onları kutsadın.

  11 Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı."

  12-13 Balam şöyle karşılık verdi: "Bana gönderdiğin ulaklara, 'Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RAB'bin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim' dememiş miydim?

  14 İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim."

Balam'ın Dördüncü Bildirisi

  15 Sonra Balam şu bildiriyi iletti:

"Beor oğlu Balam,

Gözü açılmış olan,

  16 Tanrı'nın sözlerini duyan,

Yüceler Yücesi'nin bilgisine kavuşan,

Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,

Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

  17 'Onu görüyorum, ama şimdilik değil,

Ona bakıyorum, ama yakından değil.

Yakup'tan bir yıldız çıkacak,

İsrail'den bir önder[i] yükselecek.

Moavlılar'ın alınlarını,

Şetoğulları'nın başlarını ezecek.

  18 Düşmanı olan Edom ele geçirilecek,

Evet, Seir alınacak,

Ama İsrail güçlenecek.

Balam'ın Son Bildirileri

  19 Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek,

Kentte sağ kalanları yok edecek.'"

  20 Balam Amalekliler'i görünce şu bildiriyi iletti:

"Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,

Ama sonu yıkım olacak."

  21 Kenliler'i görünce de şu bildiriyi iletti:

"Yaşadığınız yer güvenlikte,

Yuvanız kayalarda kurulmuş;

  22 Ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince,

Yanıp yok olacaksınız."

  23 Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü:

"Ah, bunu yapan Tanrı'ysa,

Kim sağ kalabilir?

  24 Kittim kıyılarından gemiler gelecek,

Asur'la Ever'i dize getirecekler,

Kendileri de yıkıma uğrayacak."

  25 Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti.

 [i] 24:17. "Önder": Özgün metin,  "Asa"


Başlangıç