Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yaratılış

Adem'den Nuh'a

(1.Tar. 1:1-4)

5Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.

2 Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.

  3 Adem yüz otuz yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.

 4 Şit'in doğumundan sonra Adem sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  5 Adem toplam dokuz yüz otuz yıl yaşadıktan sonra öldü.

  6 Şit yüz beş yaşındayken oğlu Enoş doğdu.

 7 Enoş'un doğumundan sonra Şit sekiz yüz yedi yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

 8 Şit toplam dokuz yüz on iki yıl yaşadıktan sonra öldü.

  9 Enoş doksan yaşındayken oğlu Kenan doğdu.

  10 Kenan'ın doğumundan sonra Enoş sekiz yüz on beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  11 Enoş toplam dokuz yüz beş yıl yaşadıktan sonra öldü.

  12 Kenan yetmiş yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu.

  13 Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan sekiz yüz kırk yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  14 Kenan toplam dokuz yüz on yıl yaşadıktan sonra öldü.

  15 Mahalalel altmış beş yaşındayken oğlu Yeret doğdu.

  16 Yeret'in doğumundan sonra Mahalalel sekiz yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  17 Mahalalel toplam sekiz yüz doksan beş yıl yaşadıktan sonra öldü.

  18 Yeret yüz altmış iki yaşındayken oğlu Hanok doğdu.

  19 Hanok'un doğumundan sonra Yeret sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  20 Yeret toplam dokuz yüz altmış iki yıl yaşadıktan sonra öldü.

 21 Hanok altmış beş yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu.

 22 Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok üç yüz yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu.

  23 Hanok toplam üç yüz altmış beş yıl yaşadı.

  24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu, çünkü Tanrı onu yanına almıştı.

  25 Metuşelah yüz seksen yedi yaşındayken oğlu Lemek doğdu.

  26 Lemek'in doğumundan sonra Metuşelah yedi yüz seksen iki yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

 27 Metuşelah toplam dokuz yüz altmış dokuz yıl yaşadıktan sonra öldü.

  28 Lemek yüz seksen iki yaşındayken bir oğlu oldu.

  29 "RAB'bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek çocuğa Nuh[i] adını verdi.

  30 Nuh'un doğumundan sonra Lemek beş yüz doksan beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

 31 Lemek toplam yedi yüz yetmiş yedi yıl yaşadıktan sonra öldü.

  32 Nuh beş yüz yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham ve Yafet adlı oğulları doğdu.

 [i] 5:29. "Nuh": "Rahatlık" anlamına gelir


Başlangıç