Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yaratılış

Babil Kulesi

11Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.

2 Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler.

  3 Birbirlerine, "Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim" dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.

 4 Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız."

  5 RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi

  6 ve şöyle dedi: "Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.

  7 Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar."

  8 Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.

  9 Bu nedenle kente Babil[i] adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı.

Sam'dan Avram'a

(1.Tar. 1:24-27)

  10 Sam'ın soyunun öyküsü: Tufandan iki yıl sonra Sam yüz yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu.

  11 Arpakşat'ın doğumundan sonra Sam beş yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  12 Arpakşat otuz beş yaşındayken oğlu Şelah doğdu.

  13 Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşat dört yüz üç yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu[ii].

  14 Şelah otuz yaşındayken oğlu Ever doğdu.

  15 Ever'in doğumundan sonra Şelah dört yüz üç yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  16 Ever otuz dört yaşındayken oğlu Peleg doğdu.

  17 Peleg'in doğumundan sonra Ever dört yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  18 Peleg otuz yaşındayken oğlu Reu doğdu.

  19 Reu'nun doğumundan sonra Peleg iki yüz dokuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  20 Reu otuz iki yaşındayken oğlu Serug doğdu.

  21 Serug'un doğumundan sonra Reu iki yüz yedi yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  22 Serug otuz yaşındayken oğlu Nahor doğdu.

  23 Nahor'un doğumundan sonra Serug iki yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  24 Nahor yirmi dokuz yaşındayken oğlu Terah doğdu.

  25 Terah'ın doğumundan sonra Nahor yüz on dokuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.

  26 Yetmiş yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu.

  27 Terah soyunun öyküsü: Terah Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu.

  28 Haran, babası Terah henüz sağken, doğduğu ülkede, Kildaniler'in Ur Kenti'nde öldü.

  29 Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka Yiska'nın babası Haran'ın kızıydı.

  30 Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu.

  31 Terah, oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildaniler'in kenti Ur'dan ayrıldılar. Harran'a gidip oraya yerleştiler.

  32 Terah iki yüz beş yıl yaşadıktan sonra Harran'da öldü.

 [i] 11:9. "Babil": İbranice "Kargaşa" sözcüğünü çağrıştırır

[ii] 11:12-13. Septuaginta "Arpakşat otuz beş yaşındayken oğlu Kenan doğdu.  Kenan'ın doğumundan sonra Arpakşat dört yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Kenan yüz otuz yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Kenan üç yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu". Bkz. Lu. 3:35-36


Başlangıç