Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yaratılış

Yakup Beyt-El'e Dönüyor

35Tanrı Yakup'a, "Git, Beyt-El'e yerleş" dedi, "Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap."

  2 Yakup ailesine ve yanındakilere, "Yabancı ilahlarınızı atın" dedi, "Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin.

  3 Beyt-El'e gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı'ya orada bir sunak yapacağım."

  4 Böylece herkes yabancı ilahlarını, kulaklarındaki küpeleri Yakup'a verdi. Yakup bunları Şekem yakınlarında bir sakız ağacının altına gömdü.

  5 Sonra göçtüler. Çevre kentlerde yaşayan halk peşlerine düşmedi. Çünkü hepsini Tanrı korkusu sarmıştı.

  6 Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz, yani Beyt-El Kenti'ne geldi.

  7 Bir sunak yaparak oraya El-Beyt-El[i] adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü.

  8 Rebeka'nın dadısı Debora ölünce Beyt-El'in güneyindeki meşe ağacının altına gömüldü. Bu yüzden ağaca Allon-Bakut[ii] adı verildi.

  9 Yakup Paddan-Aram'dan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı.

  10 "Sana Yakup diyorlar, ama bundan böyle adın Yakup değil, İsrail olacak" diyerek onun adını İsrail koydu.

  11 "Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi, "Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın.

  12 İbrahim'e, İshak'a verdiğim toprakları sana da vereceğim ve senden sonra soyuna bağışlayacağım."

  13 Sonra Tanrı Yakup'tan ayrılarak onunla konuştuğu yerden yukarı çekildi.

  14 Yakup Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktü.

  15 Oraya, Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere Beyt-El[iii] adını verdi.

Rahel'le İshak'ın Ölümü

  16 Sonra Beyt-El'den göçtüler. Efrat'a varmadan Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti.

  17 Rahel sancı çekerken, ebesi, "Korkma!" dedi, "Bir oğlun daha oluyor."

  18 Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Ben-Oni[iv] koydu. Babası ise oğlana Benyamin[v] adını verdi.

  19 Rahel öldü ve Efrat, yani Beytlehem yolunda gömüldü.

  20 Yakup Rahel'in mezarına bir taş dikti. Bu mezar taşı bugüne kadar kaldı.

  21 İsrail yine göçtü ve Eder Kulesi'nin ötesinde konakladı.

  22 İsrail o bölgede yaşarken Ruben babasının cariyesi Bilha'yla yattı. İsrail bunu duyunca çok kızdı[vi].

  23 Yakup'un on iki oğlu vardı. Lea'nın oğulları: Ruben (Yakup'un ilk oğlu), Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun.

  24 Rahel'in oğulları: Yusuf, Benyamin.

  25 Rahel'in cariyesi Bilha'nın oğulları: Dan, Naftali.

  26 Lea'nın cariyesi Zilpa'nın oğulları: Gad, Aşer. Yakup'un Paddan-Aram'da doğan oğulları bunlardır.

  27 Yakup, İshak'la İbrahim'in de yabancı olarak kalmış olduğu, bugün Hevron denen Kiryat-Arba yakınlarındaki Mamre'ye, babası İshak'ın yanına gitti.

  28 İshak yüz seksen yıl yaşadı.

  29 Kocamış, yaşama doymuş olarak son soluğunu verdi. Ölüp halkına kavuştu. Oğulları Esav'la Yakup onu gömdüler.

 [i] 35:7. "El-Beyt-El": "Beyt-El'in Tanrısı" anlamına gelir

[ii] 35:8. "Allon-Bakut": "Ağlama meşesi" anlamına gelir

[iii] 35:15. "Beyt-El": "Tanrı'nın evi" anlamına gelir

[iv] 35:18. "Ben-Oni": "Kederimin oğlu" anlamına gelir

[v] 35:18. "Benyamin": "Sağ elimin oğlu" ya da "Güneyli oğul" anlamına gelir

[vi] 35:22. Septuaginta "Bunu duyunca çok kızdı", İbranice "Bunu duydu"


Başlangıç