Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Tarihler

Amasya'nın Yahuda Krallığı

(II.Kr. 14:1-22)

25 Amasya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehoaddan'dı.

  2 Amasya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptıysa da bütün yüreğiyle yapmadı.

  3 Krallığını güçlendirdikten sonra, babasını öldüren görevlileri öldürttü.

  4 Ancak Musa'nın Kitabı'ndaki Kutsal Yasa'ya uyarak çocuklarını öldürtmedi. Çünkü RAB, "Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek[i]" diye buyurmuştu.

  5 Amasya Yahudalılar'ı topladı. Bütün Yahudalılar'la Benyaminliler'i boylarına göre binbaşıların ve yüzbaşıların denetimine verdi. Yaşları yirmi ve yirminin üstünde olanların sayımını yaptı. Savaşa hazır, mızrak ve kalkan kullanabilen üç yüz bin seçme asker olduğunu saptadı.

  6 Ayrıca İsrail'den yüz talant[ii] gümüş karşılığında, yüz bin yiğit savaşçı tuttu.

  7 Bu sırada bir Tanrı adamı gelip krala şöyle dedi: "Ey kral, İsrail'den gelen askerler seninle savaşa gitmesin. Çünkü RAB İsrailliler'le, yani Efrayimliler'le birlikte değil.

  8 Gidersen, yiğitçe savaşsan bile Tanrı seni düşmanın önünde bozguna uğratacak. Tanrı'nın yardım etmeye de, bozguna uğratmaya da gücü vardır."

  9 Amasya, "Ya İsrail askerleri için ödediğim yüz talant[iii] ne olacak?" diye sordu. Tanrı adamı, "RAB sana bundan çok daha fazlasını verebilir" diye karşılık verdi.

  10 Bunun üzerine Amasya Efrayim'den gelen askerlerin evlerine dönmelerini buyurdu. Yahudalılar'a çok kızan askerler büyük bir öfke içinde evlerine döndüler.

  11 Amasya cesaretini toplayarak ordusunu Tuz Vadisi'ne götürdü. Yahudalılar orada on bin Seirli'yi öldürdü.

  12 Sağ olarak ele geçirdikleri on bin kişiyi de uçurumun kıyısına götürüp oradan aşağıya attılar. Hepsi paramparça oldu.

  13 Bu arada Amasya'nın kendisiyle birlikte savaşa katılmamaları için geri gönderdiği askerler, Samiriye ile Beyt- Horon arasındaki Yahuda kentlerine saldırdılar. Üç bin kişi öldürüp çok miktarda mal yağmaladılar.

  14 Amasya, Edomlular'ı bozguna uğrattıktan sonra, dönüşte Seir halkının putlarını yanında getirdi. Kendisine ilah olarak diktiği putlara taptı ve buhur yaktı.

  15 RAB Amasya'ya öfkelendi. Ona bir peygamber göndererek, "Halkını senin elinden kurtaramayan bu halkın ilahlarına neden tapıyorsun?" diye sordu.

  16 Peygamber konuşmasını sürdürmekteyken Amasya ona, "Seni krala danışman mı atadık? Sus! Yoksa öldürüleceksin" dedi. Peygamber, "Tanrı'nın seni yok etmeye karar verdiğini biliyorum. Çünkü sen bu kötülüğü yaptın, öğüdüme de aldırış etmedin!" dedikten sonra sustu.

  17 Yahuda Kralı Amasya, danışmanlarıyla konuştuktan sonra Yehu oğlu Yehoahaz oğlu İsrail Kralı Yehoaş'a, "Gel, yüz yüze görüşelim" diye haber gönderdi.

  18 İsrail Kralı Yehoaş da karşılık olarak Yahuda Kralı Amasya'ya şu haberi gönderdi: "Lübnan'da dikenli bir çalı, sedir ağacına, 'Kızını oğluma eş olarak ver' diye haber yollar. O sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner.

  19 İşte Edomlular'ı bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Otur evinde! Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da, Yahuda halkının başını da derde sokacaksın."

  20 Ne var ki, Amasya dinlemek istemedi. Bunun böyle olması Tanrı'nın isteğiydi. Edom'un ilahlarına taptıkları için Tanrı onları düşmanın eline teslim etmeye karar vermişti.

  21 Derken İsrail Kralı Yehoaş Yahuda Kralı Amasya'nın üzerine yürüdü. İki ordu Yahuda'nın Beyt-Şemeş Kenti'nde karşılaştı.

  22 İsrailliler'in önünde bozguna uğrayan Yahudalılar evlerine kaçtı.

  23 İsrail Kralı Yehoaş, Yehoahaz[iv] oğlu Yoaş oğlu Yahuda Kralı Amasya'yı Beyt-Şemeş'te yakalayıp Yeruşalim'e götürdü. Efrayim Kapısı'ndan Köşe Kapısı'na kadar Yeruşalim surlarının dört yüz arşınlık[v] bölümünü yıktırdı.

  24 Tanrı'nın Tapınağı'nda Ovet-Edom soyunun gözetimi altındaki altını, gümüşü, eşyaları, sarayın hazinelerini ve bazı adamları da rehine olarak yanına alıp Samiriye'ye döndü.

Yahuda Kralı Amasya'nın Ölümü

(II.Kr. 14:17-20)

  25 Yahuda Kralı Yoaş oğlu Amasya, İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın ölümünden sonra on beş yıl daha yaşadı.

  26 Amasya'nın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

  27 RAB'bin ardınca yürümekten vazgeçtiği andan başlayarak Yeruşalim'de Amasya'ya bir düzen kurulmuştu. Amasya Lakiş'e kaçtı. Ardından adam göndererek onu öldürttüler.

  28 Ölüsü at sırtında getirilen Amasya Yahuda Kenti'nde[vi] atalarının yanına gömüldü.

 [i] 25:4. Bkz.  Yasa. 24:16

[ii] 25:6. "Yüz talant": Yaklaşık 3. 4 ton

[iii] 25:9. "Yüz talant": Yaklaşık 3. 4 ton

[iv] 25:23. "Yehoahaz": Öbür adı "Ahazya"

[v] 25:23. "Dört yüz arşın": Yaklaşık 180 m

[vi] 25:28. "Yahuda Kenti": Yani "Yeruşalim"


Başlangıç