Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Tarihler

Tapınağın Eşyaları

(I.Kr. 7:23-51)

4 Süleyman tunçtan bir sunak yaptırdı. Sunağın eniyle uzunluğu yirmişer arşın[i], yüksekliği on arşındı[ii].

2 Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın[iii] derinliğinde, çevresi otuz arşın[iv] yuvarlak bir havuz yaptırdı.

  3 Havuzun dışı boğa kabartmalarıyla kuşatılmıştı. Her arşında[v] onar tane olan bu kabartmalar iki sıra halindeydi ve gövdeyle birlikte dökülmüştü.

  4 Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü.

  5 Havuzun kalınlığı dört parmaktı; kenarları kâse kenarlarını, zambak çiçeklerini andırıyordu. Üç bin bat[vi] su alıyordu.

  6 Süleyman yıkama işleri için on kazan yaptırdı. Beşini sunağın güneyine, beşini kuzeyine yerleştirdi. Yakmalık sunuların parçaları bunlarda yıkanırdı. Havuz ise kâhinlerin yıkanması içindi.

  7 Süleyman tanıma uygun biçimde yaptırdığı on altın şamdanı tapınağın içine, beşi sağda, beşi solda olmak üzere yerleştirdi.

  8 Yaptırdığı on masanın beşini de tapınağın sağına, beşini soluna yerleştirdi. Ayrıca yüz altın leğen yaptırdı.

  9 Kâhinlerin avlusunu, büyük avluyla kapılarını yaptırdı. Kapıları tunçla kaplattı.

  10 Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi.

  11 Hiram kaplar, kürekler, leğenler yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu Tanrı'nın Tapınağı'yla ilgili işleri tamamlamış oldu:

  12 İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ,

  13 Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi,

  14 On kazan ve ayaklıkları,

  15 Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli,

  16 Kaplar, kürekler, büyük çatallar. Huram-Avi'nin Kral Süleyman için RAB'bin Tapınağı'na yaptığı bütün eşyalar parlak tunçtandı.

  17 Kral bunları Şeria Ovası'nda, Sukkot ile Seredata arasındaki killi topraklarda döktürmüştü.

  18 Süleyman'ın yaptırdığı eşyalar o kadar çoktu ki, kullanılan tuncun hesabı tutulmadı.

  19 Süleyman'ın Tanrı'nın Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı: Altın sunak ve ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masalar,

  20 İç Oda'nın önüne yerleştirilen ve kurala uygun olarak yakılan saf altından şamdanlarla kandilleri,

  21 Çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar. (Bunlar saf altındandı.)

  22 Saf altın fitil maşaları, leğenler, tabaklar, buhurdanlar ve tapınağın altın kapıları. En Kutsal Yer'in ve Ana Bölüm'ün kapıları da altındandı.

 [i] 4:1. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[ii] 4:1,2. "On arşın": Yaklaşık 4. 5 m

[iii] 4:2. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 3 m

[iv] 4:2. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m

[v] 4:3. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m

[vi] 4:5. "Üç bin bat": Yaklaşık 66. 000 lt


Başlangıç