Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Tarihler

Tapınağın Yapılışı

(I.Kr. 6:1-29)

3 Süleyman bundan sonra RAB'bin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moriya Dağı'nda RAB'bin Tapınağı'nı yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornan'ın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı.

  2 Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı.

  3 Tanrı'nın Tapınağı için attığı temel, eski ölçülere göre altmış arşın[i] uzunluğunda, yirmi arşın[ii] genişliğindeydi.

  4 Tapınağın ön cephesini boydan boya kaplayan eyvanının genişliği yirmi arşın, yüksekliği yüz yirmi arşındı[iii]. Süleyman buranın iç duvarlarını saf altınla kaplattı.

  5 Ana Bölüm'ün duvarlarını da önce selvi tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti.

  6 Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kullanılan altın Parvayim'den getirilmişti.

  7 Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı. Duvarlara Keruvlar oydurdu.

  8 En Kutsal Yer'i yaptı: Uzunluğu tapınağın genişliğine eşitti; uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı[iv]. En Kutsal Yer'in iç duvarlarını altı yüz talant[v] saf altınla kaplattı.

  9 Altın çivilerin ağırlığı elli şekeldi[vi]. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı.

  10 En Kutsal Yer'de iki Keruv heykeli yaptırarak altınla kaplattı.

  11 Keruvlar'ın kanatlarının uzunluğu yirmi arşındı[vii]. Keruvlar'dan birinin kanadı beş arşındı[viii] ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve öteki Keruv'un kanadına değiyordu.

  12 Aynı şekilde öteki Keruv'un da kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve birinci Keruv'un kanadına değiyordu.

  13 Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan Keruvlar'ın yüzü Ana Bölüm'e bakıyordu.

  14 En Kutsal Yer'in perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde Keruv işlemeleri vardı.

  15 Süleyman otuz beşer arşın[ix] yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın[x] yüksekliğindeydi.

  16 Gerdanlığa benzer[xi] zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı.

  17 Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin[xii], soldakine Boaz[xiii] adını verdi.

 [i] 3:3. "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m

[ii] 3:3,4. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[iii] 3:4. "Yüz yirmi arşın": Yaklaşık 54 m

[iv] 3:8. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[v] 3:8. "Altı yüz talant": Yaklaşık 21 ton

[vi] 3:9. "Elli şekel": Yaklaşık 0. 6 kg

[vii] 3:11,13. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[viii] 3:11,12. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 3 m

[ix] 3:15. "Otuz beş arşın": Yaklaşık 16 m

[x] 3:15. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 3 m

[xi] 3:16. "Gerdanlığa benzer" ya da "İç odada"

[xii] 3:17. "Yakin": "Pekiştirir" anlamına gelir

[xiii] 3:17. "Boaz": "Güç Tanrı'dadır" anlamına gelebilir


Başlangıç