Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yasa'nın Tekrarı

Musa'nın Ezgisi

  30 Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu:

32"Ey gökler, kulak verin, sesleneyim;

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!

  2 Öğretişim yağmur gibi damlasın;

Sözlerim çiy gibi düşsün,

Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi,

Bitkilere yağan sağanak gibi.

  3 RAB'bin adını açıklayacağım.

Ululuğu için Tanrımızı övün!

  4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,

Bütün yolları doğrudur.

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.

Doğru ve adildir.

  5 Bu eğri ve sapık kuşak,

O'na bağlı kalmadı.

O'nun çocukları değiller.

Bu onların utancıdır.

  6 RAB'be böyle mi karşılık verilir,

Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?

Sizi yaratan, size biçim veren,

Babanız, yaratıcınız O değil mi?

  7 Eski günleri anımsayın;

Çoktan geçmiş çağları düşünün.

Babanıza sorun, size anlatsın,

Yaşlılarınız size açıklasın.

  8 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip,

İnsanları böldüğünde,

Ulusların sınırlarını

İsrailoğulları'nın[i] sayısına göre belirledi.

  9 Çünkü RAB'bin payı kendi halkıdır,

Ve Yakup O'nun payına düşen mirastır.

  10 Onu kurak bir ülkede,

Issız, uluyan bir çölde buldu,

Onu kuşattı, kayırdı,

Gözbebeği gibi korudu.

  11 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan,

Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi,

Kanatlarını gerip onları aldı,

Ve onları kanatları üzerinde taşıdı.

  12 Ona yalnız RAB yol gösterdi,

Yanında yabancı ilah yoktu.

  13 Onu yeryüzünün yüksekliklerinde gezdirdi,

Tarlada yetişen ürünlerle doyurdu.

Onu kayadan akan balla,

Çakmaktaşından çıkardığı yağla besledi.

  14 İneklerin yağıyla,

Koyunların sütüyle,

Besili kuzularla,

Başan cinsi en iyi koçlarla, tekelerle,

En iyi buğdayla onu besledi.

Halk üzümün kırmızı kanını içti.

  15 Yeşurun semirdi ve tepti;

Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı,

Kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi,

Kurtarıcısını, Kaya'yı küçümsedi.

  16 Yabancı ilahlarla Tanrı'yı kıskandırıp,

İğrençlikleriyle O'nu öfkelendirdiler.

  17 Tanrı olmayan cinlere,

Tanımadıkları ilahlara,

Atalarınızın korkmadıkları,

Son zamanlarda ortaya çıkan

Yeni ilahlara kurban kestiler.

  18 Seni oluşturan Kaya'yı savsakladın,

Seni yaratan Tanrı'yı unuttun.

  19 RAB bunu görünce onları reddetti;

Çünkü oğulları, kızları O'nu öfkelendirmişlerdi.

  20 'Yüzümü onlardan çevirecek

Ve sonlarının ne olacağını göreceğim' dedi,

'Çünkü onlar sapık bir kuşak

Ve güvenilmez çocuklardır.

  21 Tanrı olmayan ilahlarla

Beni kıskandırdılar;

Değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler.

Ben de halk olmayan bir halkla

Onları kıskandıracağım.

Anlayışsız bir ulusla

Onları öfkelendireceğim.

  22 Kızgınlığım ateş gibi alevlenecek,

Aşağıdaki ölüler diyarına dek yanacak.

Yeryüzünü ve ürününü yutup yok edecek.

Ve dağların temellerini tutuşturacak.'

  23 Üzerlerine kötülükler yığacağım,

Oklarımı onlara karşı kullanacağım.

  24 Kavurucu kıtlık, tüketici hastalık, öldürücü salgın,

Vuracak onları.

Gönderdiğim canavarlar dişleriyle onlara saldıracak,

Toprakta sürünen zehirli yılanlar onları ısıracak.

  25 Sokakta kılıç onları çocuksuz bırakacak;

Evlerinde dehşet egemen olacak.

Delikanlısı, genç kızı,

Emzikteki çocuğu, aksaçlısı ölecek.

  26 Onları darmadağın etmeyi,

İnsanlar arasından anılarını silmeyi düşündüm.

  27 Ama düşmanın alay etmesinden çekindim.

Öyle ki, düşman yanlış anlayıp da,

'Bütün bunları yapan RAB değil,

Başarı kazanan biziz' demesin.

  28 Onlar anlayışsız bir ulustur,

Onlarda sezgi yoktur.

  29 Keşke bilge kişiler olsalardı, anlasalardı,

Sonlarının ne olacağını düşünselerdi!

  30 Onların kayası kendilerini satmamış

Ve RAB onları ele vermemiş olsaydı,

Nasıl bir kişi bin kişiyi kovar,

İki kişi on bin kişiyi kaçırırdı?

  31 Çünkü onların kayası bizim Kayamız'a benzemez,

Düşmanlarımız bu konuda yargıç olabilir.

  32 Onların asması Sodom asmasından,

Gomora bağlarındandır.

Üzümleri zehirle dolu,

Salkımları acıdır.

  33 Şarapları yılan zehiri,

Kobraların öldürücü zehiridir.

  34 "Bu kötülükleri yazmadım mı?

Hazinelerimde mühürlemedim mi?

  35 Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim,

Zamanı gelince ayakları kayacak,

Onların yıkım günü yakındır,

Ceza günü hızla yaklaşıyor.

  36 RAB halkını haklı çıkarır,

Onların gücünün tükendiğini,

Köle, özgür kalmadığını görünce,

Kullarına acır.

  37 'Hani sığındığınız kaya,

Hani ilahlarınız nerede?' diyecek,

  38 'Kurbanlarınızın yağını yiyen,

Dökmelik sununuzu içen,

İlahlarınız hani nerede?

Kalksınlar da size yardım etsinler!

Size barınak olsunlar!

  39 Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,

Benden başka tanrı yoktur!

Öldüren de, yaşatan da,

Yaralayan da, iyileştiren de Benim.

Kimse elimden kurtaramaz.

  40 Elimi göğe kaldırır

Ve sonsuzluk boyunca varlığım hakkı için derim ki:

  41 Parlayan kılıcımı bileyip

Yargılamak için elime alınca,

Düşmanlarımdan öç alacağım,

Benden nefret edenlere karşılığını vereceğim.

  42 Oklarımı kanla sarhoş edeceğim,

Kılıcım vurulanların, tutsakların kanıyla,

Düşman önderlerinin başlarıyla

Ve etle beslenecek.'

  43 Ey uluslar, O'nun halkını kutlayın,

Çünkü O kullarının kanının öcünü alacak,

Düşmanlarından öç alacak,

Ülkesinin ve halkının günahını bağışlayacak."

  44 Musa, Nun oğlu Hoşea[ii] ile birlikte gelip bu ezginin sözlerini halka okudu.

  45-46 Musa sözlerini bitirince, İsrailliler'e şöyle dedi: "Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı sözlerin tümünü benimseyin. Bu Yasa'nın bütün sözlerine dikkat etmeleri ve yerine getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin.

  47 Bunlar sizin için boş sözler değildir, sizin yaşamınızdır. Şeria Irmağı'ndan geçerek mülk edineceğiniz ülkede ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır."

Musa'ya Ölümü Önceden Bildiriliyor

  48 RAB aynı gün Musa'ya şöyle seslendi:

  49 "Haavarim dağlık bölgesine, Eriha karşısında Moav ülkesindeki Nevo Dağı'na çık. Mülk olarak İsrailliler'e vereceğim Kenan ülkesine bak.

  50 Ağabeyin Harun Hor Dağı'nda ölüp atalarına kavuştuğu gibi, sen de çıkacağın dağda ölüp atalarına kavuşacaksın.

  51 Çünkü ikiniz de Zin Çölü'nde, Meriva-Kadeş sularında, İsrailliler'in önünde bana ihanet ettiniz, kutsallığımı önemsemediniz.

  52 Bu nedenle ülkeyi ancak uzaktan göreceksin. Ama oraya, İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyeceksin."

 [i] 32:8. "İsrailoğulları": Septuaginta "Tanrı'nın melekleri", Kumran "Tanrı'nın oğulları"

[ii] 32:44. "Hoşea": Yeşu'nun öbür adı


Başlangıç