Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Ülkenin Paylaştırılması

48 "Oymakların adları şunlardır: Kuzey sınırında Dan'a bir pay verilecek. Dan sınırı Hetlon yolundan Levo-Hamat'a uzanacak; Hasar-Enan ve Hama'ya yakın Şam'ın kuzey sınırı doğudan batıya uzanan sınırın bir bölümünü oluşturacak.

  2 "Aşer'e bir pay verilecek; sınırı Dan'ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  3 "Naftali'ye bir pay verilecek; sınırı Aşer'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  4 "Manaşşe'ye bir pay verilecek; sınırı Naftali'nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  5 "Efrayim'e bir pay verilecek; sınırı Manaşşe'nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  6 "Ruben'e bir pay verilecek; sınırı Efrayim'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  7 "Yahuda'ya bir pay verilecek; sınırı Ruben'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  8 "Yahuda'nın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik topraklar, RAB'be ayıracağınız özel armağan olacak. Genişliği 25.000 arşın[i], doğudan batıya uzunluğu bir oymağa düşen pay kadar olacak. Tapınak bunun ortasında olacak.

  9 "RAB'be özel olarak sunacağınız payın uzunluğu 25.000 arşın, genişliği 10.000 arşın[ii] olacak.

  10 Bu kâhinler için kutsal pay olacak. Kuzeyde uzunluğu 25.000 arşın, batıda genişliği 10.000 arşın, doğuda genişliği 10.000 arşın, güneyde uzunluğu 25.000 arşın olacak. RAB'bin Tapınağı bunun ortasında olacak.

  11 Bu bölge Sadok soyundan gelen kutsanmış kâhinler için olacak. Onlar bana bağlılıkla hizmet ettiler, İsrail halkı yoldan saptığında Levililer de yoldan saptı, ama onlar sapmadı.

  12 Orası ülkenin kutsal payından özel bir armağan olarak onlara verilecek. Levililer'in topraklarına bitişik çok kutsal bir yer olacak.

  13 "Levililer'in kâhinlerin sınırı yakınında 25.000 arşın uzunlukta, 10.000 arşın genişlikte bir payları olacak. Bu bölgenin uzunluğu 25.000 arşın, genişliği 10.000 arşın olacak.

  14 Levililer orayı satmayacak, değiş tokuş etmeyecekler. Bu, ülkenin en iyi bölümüdür, başkasının eline geçmemeli. Çünkü orası RAB'be adanmıştır.

  15 "Bölgenin geri kalan 25.000 arşın uzunlukta, 5.000 arşın[iii] genişlikteki bölümü halkın yerleşmesi içindir. Orası evlere, otlaklara ayrılacak. Kent bunun ortasında kurulacak.

  16 Ölçüleri şöyle olacak: Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 4.500'er arşın[iv].

  17 Kent için ayrılan otlak da kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 250'şer arşın olacak.

  18 Kutsal bölgenin sınırında kalan yerin doğusu 10.000 arşın, batısı 10.000 arşın olacak. Kutsal bölgeye bitişik topraklarda yetişen ürün kentte çalışanların olacak.

  19 İsrail'in her oymağından kentte çalışanlar toprağı işleyecekler.

  20 Bu bölgenin tamamı kare şeklindedir. Her yanı 25.000 arşındır. Özel bir armağan olarak kentin mülküyle birlikte kutsal bölgeye düşen payı ayıracaksınız.

  21 "Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Bu topraklar kutsal bölgeye düşen 25.000 arşınlık payın doğusundan ve batısından ülkenin doğu ve batı sınırlarına uzanacak. Oymaklara düşen paylar boyunca uzanan bu iki bölge önderin olacak. Kutsal bölgeye düşen pay ile tapınağın kutsal alanı bunun ortasında olacak.

  22 Böylece Levililer'e düşen pay ile kente düşen pay öndere verilen toprakların ortasında kalacak. Öndere verilecek topraklar Yahuda'yla Benyamin sınırı arasında kalacak.

  23 "Geri kalan oymaklara düşen pay şöyle: Benyamin'e bir pay verilecek; sınırı doğudan batıya uzanacak.

  24 "Şimon'a bir pay verilecek; sınırı Benyamin'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  25 "İssakar'a bir pay verilecek; sınırı Şimon'un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  26 "Zevulun'a bir pay verilecek; sınırı İssakar'ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  27 "Gad'a bir pay verilecek; sınırı Zevulun'un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.

  28 "Gad'ın güney sınırı Tamar'dan güneye, oradan Meriva-Kadeş sularına, oradan da Mısır Vadisi boyunca Akdeniz'e dek uzanacak.

  29 "Miras olarak İsrail oymaklarına bölüştüreceğiniz ülke budur. Onlara düşecek paylar bunlardır." Böyle diyor Rab Yahve.

Yeruşalim'in Kapıları

  30-31 "Kentin çıkış kapıları şunlar olacak: 4.500 arşın uzunluktaki kuzey yanında üç kapı olacak. Kentin kapılarına İsrail oymaklarının adları verilecek. Kuzeyde Ruben Kapısı, Yahuda Kapısı, Levi Kapısı olacak.

  32 4.500 arşın uzunluktaki doğu yanında üç kapı olacak: Yusuf Kapısı, Benyamin Kapısı, Dan Kapısı.

  33 4.500 arşın uzunluktaki güney yanında üç kapı olacak: Şimon Kapısı, İssakar Kapısı, Zevulun Kapısı.

  34 4.500 arşın uzunluktaki batı yanında üç kapı olacak: Gad Kapısı, Aşer Kapısı, Naftali Kapısı.

  35 "Kentin çevresi 18.000 arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı 'Yahve-Şamma[v]' olacak."

 [i] 48:8. "25.000 arşın": Yaklaşık 13. 25 km

[ii] 48:9. "10.000 arşın": Yaklaşık 5. 3 km

[iii] 48:15. "5.000 arşın": Yaklaşık 2. 65 km

[iv] 48:16. "4.500 arşın": Yaklaşık 2. 4 km

[v] 48:35. "Yahve-Şamma": "RAB orada" anlamına gelir


Başlangıç