Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Krallar

Yeruşalim'in Düşüşü

(II.Tar. 36:13-21; Yer. 39:1-8, 52:3b-11)

Sidkiya Babil Kralı Nebukadnessar'a karşı ayaklandı.

25 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kent surlarının çevresine toprak rampalar kurdular.

  2 Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı.

  3 Dördüncü ayın dokuzuncu günü, kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu.

  4 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olduğu halde, bütün askerler geceleyin kralın bahçesine yakın iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yolundan gittiler.

  5 Ama Kildani askerler kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetiştiler. Bütün ordu dağıldı.

  6 Kral Sidkiya yakalanıp Rivla'da Babil Kralı'nın huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi.

  7 Sidkiya'nın oğullarını gözünün önünde öldürdüler; kendisinin de gözlerini oydular. Sonra onu zincire vurup Babil'e götürdüler.

Tapınağın Yıkılışı

(Yer. 52:12-23)

  8 Beşinci ayın yedinci günü, Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında muhafız birliği komutanı ve Babil Kralı'nın danışmanı olan Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi.

  9 RAB'bin Tapınağı'nı, kral sarayını ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı.

  10 Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildan ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı.

  11 Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçmiş kaçakları ve artakalan halkı sürgün etti.

  12 Ancak bağcılık ve çiftçilik yapsınlar diye, bazı yoksul insanlara dokunmadı.

  13 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler.

  14 Tapınak törenlerinde kullanılan kapları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları ve bütün tunç eşyaları aldılar.

  15 Nebuzaradan saf altın ve gümüş buhurdanları, bakraçları alıp götürdü.

  16 RAB'bin Tapınağı için Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve ayaklıklara hesapsız tunç harcanmıştı.

  17 Her sütun on sekiz arşın[i] yüksekliğindeydi ve üzerinde tunç bir başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı[ii] çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. İkinci sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.

Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor

(Yer. 52:24-27)

  18 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, kâhin yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı.

  19 Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın beş danışmanını, ayrıca ülke insanlarını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti.

  20 Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü.

  21 Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti. Böylece Yahudalılar ülkelerinden sürülmüş oldu.

Yahuda Valisi Gedalya

(Yer. 40:7-9, 41:1-3)

  22 Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'da kalan halkın üzerine Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'yı vali atadı.

  23 Ordu komutanlarıyla adamları, Babil Kralı'nın Gedalya'yı vali atadığını duyunca, Mispa'ya, Gedalya'nın yanına geldiler. Gelenler Netanya oğlu İsmail, Kareah oğlu Yohanan, Netofalı Tanhumet oğlu Seraya, Maakalı oğlu Yaazanya ve adamlarıydı.

  24 Gedalya onlara ve adamlarına ant içerek şöyle dedi: "Kildani yetkililerden korkmayın. Bu ülkeye yerleşip Babil Kralı'na hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur."

  25 O yılın yedinci ayında, kral soyundan Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail on adamıyla birlikte Mispa'ya gidip Gedalya'yı öldürdü. Ayrıca, Gedalya'yı destekleyen Yahudiler'i ve Kildaniler'i de kılıçtan geçirdi.

  26 Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildaniler'den korkuyorlardı.

Yehoyakin Serbest Bırakılıyor

(Yer. 52:31-34)

  27 Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi yedinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı.

  28 Ona iyi davrandı, Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi.

  29 Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece hep Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı.

  30 Ölene dek kral tarafından sürekli gereksinimi karşılandı.

 [i] *25:17. "On sekiz arşın": Yaklaşık 8 m

[ii] *25:17. "Üç arşın": Yaklaşık 1. 3 m


Başlangıç