Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşu

Efrayimoğulları'na Verilen Topraklar

16 Kur'ada Yusufoğulları'na düşen toprakların sınırları, doğuda Eriha sularının doğusundan, Eriha'daki Şeria Irmağı'ndan başlayarak çöle geçiyor, Eriha'dan Beyt-El'in dağlık bölgesine çıkıyor,

  2 Beyt-El'den Luz'a geçerek Arklılar'ın sınırına, Atarot'a uzanıyordu.

  3 Sınır batıda Yafletliler'in topraklarına, aşağı Beyt-Horon bölgesine, oradan da Gezer'e iniyor ve Akdeniz'de son buluyordu.

  4 Böylece Yusuf'un soyundan gelen Manaşşe ve Efrayim miraslarını almış oldular.

  5 Boy sayısına göre Efrayimoğulları'na miras olarak verilen toprakların sınırları, doğuda Atrot-Addar'dan yukarı Beyt-Horon'a kadar uzanarak

  6 Akdeniz'e varıyordu. Sınır kuzeyde Mikmetat'ta doğuya, Taanat-Şilo'ya dönüyor, kentin doğusundan geçip Yanoah'a uzanıyor,

  7 buradan Atarot ve Naara'ya iniyor, Eriha'yı aşarak Şeria Irmağı'na ulaşıyordu.

  8 Sınır Tappuah'tan batıya, Kana Vadisi'ne uzanıp Akdeniz'de son buluyordu. Boy sayısına göre Efrayimoğulları oymağının mirası buydu.

  9 Ayrıca Manaşşeoğulları'na düşen topraklarda da Efrayimliler'e ayrılan kentler ve bunlara bağlı köyler vardı.

  10 Ne var ki, Efrayimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlılar'ı buradan sürmediler. Kenanlılar bugüne kadar Efrayimoğulları arasında yaşayıp onlara ücretsiz hizmet etmek zorunda kaldılar.

 


Başlangıç