Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ezra

                                                                 

4.EZRA

                                                               GİRİŞ


"Ezra'nın Vahyi" olarak da bilinir. Yahudiler'in Kutsal Kitap 'ındaki öz­gün Ezra metnine bazı Hristiyan yazarlar tarafından yapılan eklerden oluşur. Yazıldığı tarih tam olarak bilinmese de İ.S. birinci yüzyılda yazılmış olması önemli bir olasılıktır. Metin gelecek olaylarla ilgili yedi görümden oluşur.

Ana Hatlar


1:1-2:48  Giriş

3:1-5:19  Birinci görüm

5:20-6:34  İkinci görüm

6:35-9:25  Üçüncü görüm

9:26-10:59  Dördüncü görüm

11:1-12:50  Beşinci görüm

12:51-13:56  Altıncı görüm

13:57-14:48  Yedinci görüm

15:1-16:78  Peygamberlik sözleri
İsrail'in Reddediliri ve Gelen Görkem

1 Levi oymağından Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğ­lu Borit oğlu Uzzi oğlu Ama oğlu Marimot oğlu Aziya oğlu
2Amarya oğlu Eli oğlu Pinehas oğlu Ahiya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Peygamber
3Ezra'nın ikinci kitabı.Ben Ezra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığındaki Medya'da tutsaktım. Rab bana şöyle seslendi:
4"HaIkına git, onların suçlarını açıkla. Çocukla­rına bana karşı nasıl günah işledikleri­ni anlat.
5Onlar da çocuklarının ço­cuklarına anlatsınlar.
6Onlar ataların­dan daha çok günah işlediler, beni unu­tup yabancı tanrılara kurbanlar kestiler.
7Köle oldukları Mısır'dan onları kurtaran ben değil miydim? Ancak onlar beni öfkelendirmeye devam edip uyarılarımı önemsemiyorlar.

8"Ezra, saçını yol, yasama itaat­sizlik eden bu halkın üzerine felaket­ler boşalsın. Onlar yola gelmekten uzaktalar.
9Üzerlerine böyle çok iyi­likler yağdıran ben, daha ne kadar on­lara katlanmalıyım?
10Onların hatırı için birçok kralın tahtını devirdim, halkı ve ordusuyla birlikte Firavun'u yere yıktım.
11Onların yolları üzerine dikilmiş her ülkeyi mahvettim. Sur ve Sayda kentlerinin halklarını doğuda bozguna uğrattım, İsrail'in düşmanla­rının hepsini öldürdüm.

12"Onlara de ki, bunlar Rab'bin sözleridir. Sizi denizden kurtarıp geti­ren,
13hiç bir yolu olmayan yerlerde sizler için güvenli yollar yapan ben değil miydim? Ben size önder olarak Musa'yı, kâhin olarak Harun'u verdim.
14Ben size ateş sütunundan ışık verip aranızda büyük mucizeler ger çekleştirdim. Ancak sizler beni unuttunuz.

15"Her Şeye Gücü Yeten Rab di­yor: İşaret olarak size bıldırcınlar, ko­runmanız  için  konaklayacağınız  bir yer verdim. Ama hepiniz orada mırıl­danıp şikayet ettiniz.
16Düşmanlarını­zı mahvettiğim zaman sizlere verdi­ğim zaferi kutlamak yerine söylendi­niz. O günden bugüne şikayet etmeyi hiç bırakmadınız.
17Size verdiğim iyi­likleri unuttunuz mu? Çöldeki yolcu­luğunuzda aç ve susuz kaldığınız za­man 
18bana haykırıp  feryat ettiniz. 'Niçin bizi bu çöle getirdin, bizi öl­dürmek için mi? Bu çölde ölmektense Mısır'da köle olarak kalmak daha iyi­dir!' diye mırıldandınız.
19Yakınma­larınız beni üzdü ve size yiyecek ola­rak man verdim. Meleklerin ekmeğin­den yediniz.
20Susadığınızda kayayı yarıp bolca su akıttım. Yaz sıcağına karşı, yapraklı ağaçların gölgesini ver­dim.
21Sizlere karşı olan Kenanlılar'ı, Perizliler'i ve Filistliler'i kovarak size oymaklarınız arasında paylaşmanız için bereketli topraklar verdim. Sizin için daha ne yapabilirdim? Böyle di­yor Rabbiniz.

22"Her Şeye Gücü Yeten Rab şöy­le diyor: Çöldeyken acı su kaynakları nedeniyle susuzluk çekip bana sövdü­ğünüzde,
23küfrünüz yüzünden üzerini­ze ateş göndermek yerine kayadan çı­kan acı suyu tatlıya çevirdim.
24Ey Yakup, seninle ne yapmalıyım? Yahuda, bana itaat etmeyi reddediyor­sun. Öteki uluslara dönecek, adımı onlara vereceğim. Onlar benim yasaları­mı tutacaklar.
25Çünkü, sen beni terk ettin, ben de seni terk edeceğim. Mer­hamet için yalvardığında sana hiç mer­hamet etmeyeceğim.
26Bana dua etti­ğinde dinlemeyeceğim. Ellerini kanla lekeledin, cinayet işlemek için aceley­le koşuyorsun.
27Terk ettiğin ben de­ğil, ama kendinsin. Böyle diyor Rab.

28"Her Şeye Gücü Yeten Rab şöy­le diyor: Oğullara bir baba, kızlara bir anne, çocuklara bir bakıcı gibi davranmadım mı?
29'Benim halkım ola­caksınız, ben de sizin Tanrınız olaca­ğım' demedim mi?
30Sizleri bir tavu­ğun yavrularını kanatları altına topla­dığı gibi bir araya getirmedim mi? Ama şimdi sizinle ne yapacağım? Sizi uzak­lara fırlatıp atacağım.
31Bana kurban kestiğinizde, sizden yüzümü çevirece­ğim. Sizin bayramlarınızı, Yeni Ay kut­lamalarınızı ve sünnetlerinizi kabul etmiyorum.
32Size kullarım peygam­berleri gönderdim. Ama siz onları tu­tup öldürdünüz, onların ölü bedenleri­ni kesip parçaladınız. Onları öldürdü­ğünüz için sizi sorguya çekeceğim. Böyle diyor Rab.

33"Her Şeye Gücü Yeten Rab şöy­le diyor: Tapınağınız terk edilmiştir. Sizleri rüzgarın önündeki saman gibi fırlatıp atacağım.

34Çocuklarınızın so­yu hiç olmayacak; çünkü sizler gibi, yasakladığım ne varsa onları yapıp buyruklarımı dikkate almadılar.
35Ta­pınağınızı yakında gelecek bir ulusa vereceğim. Öyle bir ulus ki, beni tanı­madığı halde bana inanacak, hiçbir işaret vermediğim halde buyruklarımı yerine getirecek.
36Peygamberleri hiç görmemiş olsalar bile, peygamberle­rin yaşlılara öğrettiklerini akıllarında tutacak.
37Ant içerim ki, bu gelecek ulusu kutsayacağım. Onların küçük olanları neşeyle zıplayıp atlayacak. On­lar beni gözleriyle görmüş değiller ama, kalpleriyle görecek, söylediğim her şeye inanacaklar.

38"Ey Ezra baba, doğudan zaferle gelen ulusa bak!
39Önder olarak onla­ra İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u, Hoşea'yı,
40Amos'u, Mika'yı, Yoel'i, Ovadya'yı, Yunus'u, Nahum'u. Ha-bakkuk'u, Sefanya'yı, Hagay'ı, Zeke-riya'yı ve Rab'bin Habercisi diye anı­lan Malaki'yi vereceğim.


Başlangıç