Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Suzanna

SUZANNA

GİRİŞ

Daniel Kitabı 'nın Yunanca çevirisi yapılırken eklenen bu parçaya konu olan Suzanna, zengin bir Yahudi'nin güzel ve erdemli eşidir. Haksız yere zinay­la suçlanan Suzanna 'nın Daniel 'in bilgeliğiyle aklanması anlatılır.

Ana Hatlar

7-27  İki kötü yargıç Suzanna'yı baştan çıkarmaya çalışıyor

28-41  Suzanna ölüme mahkûm ediliyor

42-64  Daniel Suzanna 'yı kurtarıyor, yargıçlar ölüme mahkûm ediliyor

Suzanna'nın Güzelliği İki Yargıcı Cezbediyor

1Babil'de Yoakim adında bir adam yaşıyordu.

2Bu adam Hilkiya'nın kızı Suzanna adında güzel bir kadınla ev­lenmişti. Suzanna çok inançlı bir ka­dındı.

3Ailesi inançlı Yahudiler'dendi ve kızlarına Musa'nın yasasını öğret­mişlerdi.

4Yoakim çok zengin bir adamdı. Evinin çevresinde çok güzel bahçeler vardı. Yahudiler sık sık ora­da toplanırlardı, çünkü herkes Yoakim'e çok saygı duyardı.

5-6Birbirin­den davacı olanlar Yoakim'in evine giderdi, çünkü orada iki yargıç görev­lerini yerine getiriyordu. Yahudi top­lumunun ileri gelenlerinden iki kişi bu göreve yeni atanmıştı. Bunlar için Rab şöyle demişti: "Babil'e kötülük girdi. Çünkü yargıçlar halka yol gös­termeyi başaramıyorlar."

7Öğle vakti herkes gittikten sonra, Suzanna kocasının bahçesinde yürü­yüşe çıkardı.

8Suzanna o iki yargıcı öy­le cezbediyordu ki, onu görebilmek için orada beklerlerdi.

9Suzanna'ya duy­dukları istek bir saplantıya dönüştü. Artık dua etmez oldular, yargıç olarak sorumluluklarını unuttular.

10Her iki­sinin de tutkusu aynıydı, ama ikisi de isteğini birbirinden saklıyordu.

11Çün­kü şehvet düşkünlüklerini açıklamaya utanıyorlardı.

12Böylece her gün Suzanna'nın yolunu gözleyip onu gör­meye çalışıyorlardı.

13Bir gün öğle vak­ti birbirlerine şöyle dediler: "Eve gide­lim, öğle yemeği zamanı."

14Her ikisi ayrı yönlere gittiler, ama Suzanna'yı görebilmek için geri dönünce tekrar yüzyüze geldiler. Bu durumda her şe­yi açıklamak zorunda kaldılar, tutku­larını kabul ettiler. Suzanna'yı yalnız yakalayabilmek için fırsat kollamaya başladılar.

Yargıçlar Suzanna 'yı Baştan Çıkarmaya Çalışıyor

15Böylece uygun zamanı bekliyor­lardı. Bir gün Suzanna her zamanki gibi iki hizmetçi kızla bahçeye çıktı.

16Bahçede iki yargıçtan başka kimse yoktu. Saklanmış, Suzanna'yı gözlüyorlardı. Hava çok sıcaktı ve Suzanna banyo yapmaya karar verdi.

17Ardın­dan hizmetçilerine şöyle dedi: "Bana banyo yağı ve koku getirin, rahatsız edilmemem için kapıları kilitleyin."

18Hizmetçiler kapıları kilitleyip Suzanna'nın istediklerini getirmek için yan taraftan çıktılar, ama iki erkeği görmediler.

19Hizmetçiler gider git­mez iki yargıç saklandıkları yerden hemen ortaya çıktılar. Suzanna'ya ko­şup şöyle dediler:

20"Kapılar kilitli, bizi kimse görmez. Seninle yatmak için yanıp tutuşuyoruz, istediğimizi bize ver.

21Eğer vermezsen, mahkemeye gidip genç bir adamla yalnız kalmak için hizmetçilerini uzaklaştırdığını söy­leyeceğiz. Bu konuda ant içeceğiz."

22Suzanna inleyerek şöyle dedi: "Bu işte kurtuluş yok. Size teslim olursam, zina işlediğim için ölüme mahkûm edilebilirim. Sizi reddedersem, yine de bana tuzak kuracaksınız.

23Ama Rabbim'e karşı günah işlemektense, sizin masum kurbanınız olmayı yeğ­lerim."

24Ardından Suzanna elinden geldiği kadar yüksek sesle bağırmaya başladı. İki yargıç da bağıra bağıra onu suçladı.

25Bir tanesi koşup kapı­ları açtı.

26Evdeki hizmetçiler gürül­tüyü duyunca Suzanna'ya ne olduğu­nu görmek için yan kapıdan bahçeye koştular.

27Yargıçlar öykülerini onla­ra anlatınca hizmetçiler tiksinip utan­dı. O güne dek Suzanna için asla böy­le bir şey söylenmemişti.

Yargıçlar Suzanna 'ya Karşı Tanıklık Ediyor

28Ertesi gün halk Yoakim'in evin­de toplandı. Kötü planlarını uygulayıp Suzanna'yı ölüme mahkûm ettirmeye kesin kararlı olan iki yargıç da oraya geldi.

29Herkesin önünde şöyle dedi­ler: "Hilkiya'nın kızı, Yoakim'in eşi Suzanna'yı getirin." Onu çağırdıkları zaman

30Suzanna, annesi, babası, ço­cukları ve bütün akrabalarıyla birlikte geldi.

31Suzanna o denli zarif ve gü­zeldi ki,

32iki kötü adam, ona bakmak zevkinden yoksun kalmamak için yü­zündeki peçeyi kaldırmasını istediler.

33Suzanna'nın ailesi ve orada bulu­nan herkes ağlıyordu.

34Ardından iki yargıç halkın önünde ayağa kalktı, ellerini Suzanna'nın başına koyup onu suçlamaya başladı.

35Suzanna ağlı­yordu, ama Rabbi'ne inanıyordu. Onun için başını göğe doğru kaldırdı.

36İki adam şöyle tanıklık etti: "Biz bahçede yürüyorduk. Ardından bu kadın iki hizmetçi kızla geldi. Asıl kapıları ki­litledi ve hizmetçilerine gitmelerini söy­ledi.

37Sonra bahçede saklanan genç bir adam ona yaklaştı ve onunla bir­leşti.

38Biz bahçenin bir köşesindeydik ve olup bitenleri görünce koşup geldik.

39Onları bu eylemi işlerken yakaladık. Adamı tutmaya çalıştık, ama o bizim için çok güçlüydü. Ko­şup kapıları açtı ve kaçtı.

40Kadını ya­kalamayı başardık. Ona adamın kim­liğini sorduk, ama yanıt vermeyi red­detti. Doğru tanıklık ettiğimize ant içiyoruz."

41Bu iki adam hem toplumun önderlerindendi, hem de yargıçtı. Bu yüzden halk onların öyküsüne inandı, Suzanna'yı ölüme mahkûm etti.

Daniel Suzanna'yı Kurtarıyor

42Suzanna yüksek sesle bağırdı: "Ey ölümsüz Tanrı, senden hiç bir şey gizlenemez. Sen tüm olacakları önce­den bilirsin.

43Şimdi ölmek üzereyim, ama suçsuz olduğumu biliyorsun. Bu adamların yalan söylediğini biliyor­sun. Ben neden öleyim?"

44Rab Su­zanna'nın duasını duydu,

45ölüme mah­kûm edilmek üzereyken Daniel adın­daki genç bir adamı konuşturdu.

46Daniel şöyle bağırdı: "Onun ölümüne neden olan taraflardan biri olmayı red­dediyorum!"

47Herkes dönüp ona bak­tı ve sordu: "Neler söylüyorsun?"

48Da­niel onların önünde ayağa kalkıp şöyle dedi: "Ey İsrail ulusu, neden dav­ranışın bu denli saçma? Böyle bir ta­nıklıkla İsrailli bir kadını ölüme mi mahkûm edeceksin? Doğruyu anla­maya bile çalışmadın.

49Dava yeni­den açılsın. Bu adamların tanıklığı yalandı."

50Ardından herkes davanın bakıl­dığı yere geri döndü. Yetkililer Daniel'e şöyle dediler: "Genç yaşına kar­şın Tanrı sana bilgelik verdi. Onun için bize katıl ve ne demek istediğini açıkla."

51Daniel onlara şöyle dedi: "İki yargıcı birbirinden ayırın ve bıra­kın da onları ayrı ayrı sorguya çeke­yim."

52Daniel ilk yargıcı çağırdı ve ona şöyle dedi: "Kötülüklerde yaşlanmış ihtiyar, şimdi tüm günahlarının hesa­bını vereceksin.

53Adil olmayan ka­rarlar verdin. Suçsuz bir insanı ölüme mahkûm etmeyin diyen Rab'be kar­şın, suçsuzları mahkûm ettin, suçlula­rı serbest bıraktın.

54Bu iki kişiyi ah­laksız ilişkide bulunurken gerçekten gördünse söyle bakalım, onlar hangi ağacın altındaydı?" Yargıç, "Küçük bir zamk ağacının altında" dedi.

55Da­niel şöyle dedi: "Peki! Bu yalanın be­delini hayatınla ödeyeceksin. Seni balta ile iki parçaya ayırması için Tanrı'nın meleğine şimdiden buyruk verildi."

56Ardından ilk yargıç oradan uzak­laştırıldı, ikincisi Daniel'in önüne ge­tirildi. Daniel ona şöyle dedi: "Yahu­di'den çok Kenanlı birine benziyorsun. Bu kadının güzelliği yargını doğ­ru yoldan saptırdı ve şehvet düşün­ceni bulandırdı.

57İsrail'in kadınları senden korktuğu için onlarla istediği­ni yapmaya alışkınsın. Ama bir Yahu­di kızı senin kötülüğüne ortak olmaz.

58Şimdi söyle bakalım, onları hangi ağacın altında gördün?" İkinci yargıç şöyle yanıt verdi: "Büyük bir meşe ağa­cının altında."

59Daniel şöyle dedi: "Peki! Bu yalanın bedelini hayatınla ödeyeceksin. Tanrı'nın meleği elinde kılıç seni ikiye bölmek için hazır bek­liyor. Böylece ikinizden de kurtulaca­ğız."

60Bunun üzerine bütün insanlar ba­ğırarak Tanrı'yı övdüler. Tanrı kendi­sine inanıp güvenenleri kurtarır.

61Her­kes iki yargıca karşı cephe aldı, çünkü Daniel ant içtikleri halde yalan söy­lediklerini kanıtlamıştı.

62Musa'nın ya­sası uyarınca, yalancı tanıklık eden­ler, suçlulara verilecek ceza ile ceza­landırılır. Böylece iki yargıç ölüme mahkûm edildi, suçsuz bir kadının hayatı kurtuldu.

63Suzanna aklandığı için annesi, babası, kocası ve tüm ak­rabaları Tanrı'yı övdüler.

64O günden itibaren Daniel'e büyük saygı göste­rildi.


Başlangıç