Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Baruk

BARUK'UN KİTABI

GİRİŞ

Baruk'un Kitabı, Peygamber Yeremya'nın sekreteri Baruk'a ait olduğu söylenen dört ayrı kısa söylevden oluşmaktadır (Yer.32:12; 36:4). Çeşitli ta­rihlerde yazılan bu söylevlerin aslında İbranice kaleme alınmış olmaları olası­dır. Belirli bir süre sonra bunlardan tek bir belge oluşturulmuştur.

Ana Hatlar

1:1-14  Tarihsel önsöz

1:15-3:8  Günah çıkartma ve kurtuluş duası

3:9-4:4  Bilgeliğe övgü

4:5-5:9   Yeruşalim'e avuntu ve yardım

Baruk ve Babil'deki Yahudiler

1Hilkiya oğlu, Hasadya oğlu, Sidkiya oğlu, Mahseya oğlu, Neraya oğlu Baruk'un Babil'de yazdığı kitap­ta bulunan sözlerdir.

2Bu kitap beşin­ci yılda, ayın yedinci gününde, Kildaniler Yeruşalim'i ele geçirip yaktıkları zaman yazılmıştır.

3Baruk bu kitabı Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'e ve kitabın okunuşunu dinle­meye gelen herkese yüksek sesle oku­du.

4Soylulara, kralın oğullarına, ileri gelen yaşlı kişilere, yani tüm ulusa, özellikle Güney Irmağı'nın yanında Babil'de yaşayanlara okudu.

5Okunanları duyunca herkes ağladı, oruç tuttu, Rabbi'ne dua etti.

6Ellerinden gel­diği kadar para topladılar.

7Bu para Şallum oğlu, Hilkiya oğlu Kâhin Ye­hoyakim'e, öbür kâhinlere ve onlarla birlikte bulunan insanlara verilmek üze­re Yeruşalim'e gönderildi.

8Baruk Sivan'ın onuncu günü Rab'bin evinin kap­larını ele geçirmiş, tapınaktan alınmış olan bu kapları Yahuda ülkesine geri götürmüştü. Bu gümüş kapları Yahu­da Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya yaptırmıştı.

9O günlerde Babil Kralı Nebukadnessar, Yehoyakin'i, prensleri, ma­den işçilerini, soyluları ve halkı Yeruşalim'den Babil'e sürgün etmişti.

Yeruşalim 'e Mektup

10Şöyle yazdılar: Sizlere para gön­deriyoruz. Bu parayla kurban keser, günahlardan bağışlanmanızı diler, bu­hur yakarsınız. Sunakta Rabbiniz'e su­nu sunarsınız.

11Babil Kralı Nebukadnessar'la oğlu Belşassar'ın uzun ömür­lü olmaları için dua edin. Bu dünyada geçirdikleri günler cennetteki gibi mut­lulukla sürüp gitsin.

12Bizlere güç ve anlayış vermesi için Rabbimiz'e dua edin, böylece yaşamımızı Babil Kralı Nebukadnessar'la oğlu Belşassar'ın ko­ruması altında geçirelim. Onlara uzun süre hizmet ederek onların gözüne gi­relim.

13Ayrıca kendisine karşı günah işlediğimiz için Rabbimiz Tanrı'ya dua edin, Rabbimiz'in öfkesi, hiddeti dinsin.

14Sonuç olarak, bunlarla beraber size gönderdiğimiz kitabı yüksek sesle okumalısınız. Bayram günlerin­de ve önemli toplantı günlerinde Rabbin evinde herkesin önünde günahları­nızı itiraf etmelisiniz.

Günah İkrarı

15Şöyle diyeceksiniz:  Doğruluk Rabbimiz Tanrı'ya özgüdür. Bugünkü utancımız da bize özgüdür. Yahuda ulusuna, Yeruşalim halkına,

16kralla­rımıza, prenslerimize, kâhinlerimize, peygamberlerimize ve atalarımıza öz­güdür.

17Çünkü Rabbimiz'in gözünde günah işledik,

18O'na boyun eğmedik, Rabbimiz Tanrı'nın sesini dinleme­dik. Buyruklarına uymamızı Rab bize bildiriyordu.

19Atalarımızı Mısır'dan çıkarttığı günden başlayarak bugüne dek Rabbimiz Tanrı'nın sözünü dinle­medik, O'nun sesini dinlemeyi reddet­tik.

20Rab'bin, atalarımızı Mısır'dan çı­kararak zevk dolu bir ülkeye götür­mek üzere olduğu gün, kulu Musa aracılığıyla bizi lanetlemesi ve öbür felaketler bugün kendini gösterdi, tüm acıları bugün çekiyoruz.

21Bize gön­derdiği peygamberlere karşın, Rabbi­miz Tanrı'nın sesini dinlemedik,

22ama hepimiz kötü yüreğimizin buyrukları­na uyduk. Yabancı tanrılara hizmet eder olduk, böylece Rabbimiz Tanrı­yı gücendirdik.


Başlangıç