Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

2. Selanikliler

2SELANİKLİLER Dipnotları

2:3 imandan dönüş: ya da «isyan.»

2:13 başlangıçtan: birçok eski metinde «ilk ürün olarak.»

3:12 kazançlarından: Grekçede, «ekmeklerini.»


1:1 Elç.17:1

2:1 1Se.4:15-17

2:4 Hez.28:2; Dan.11:36;

2:8 Yşa.11:4

2:9 Mat.24:24


Başlangıç