Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Selanikliler

Pavlus'un Selaniklilere birinci mektubu

1. SELANİKLİLERE GİRİŞ

Genel bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Avrupa'ya da geçti; bu arada Selanik kentine uğradı (Elç.17:1-9). Tuna Nehri'nden başlayıp güneye uzanan ana kara yolunun Roma'dan doğuya uzanan ana yolla kesiştiği noktada bulunan bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un Selanik ziyareti oldukça kısa sürdü. Müjde'yi yayma gayretleri o kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, kentte yaşayan Yahudi önderler halkı ayaklandırarak Pavlus'u kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu (1Se.3:1-4). Bu nedenle, durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteyus'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteyus Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti (Elç.18:1). Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteyus, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü (1Se.3:6). Elçilerin İşleri 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Romalı vali Galyo'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Galyo'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten taş yazmaları sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yıllarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun içeriği: Mektup, Selanik topluluğu için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor (1Se.1:2-10). Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor (1Se.2:1-12) ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor (1Se.2:17-18; 1Se.3:10). Bu son ayet, mektubun geri kalan kısmına ilişkin iyi bir ipucu veriyor bize: Pavlus, Selaniklilerin iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor (1Se.4:1,10; 1Se.5:11). Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor (1Se.4:3-8), birçok alanda yüreklendiriyor (1Se.4:10-12; 1Se.5:6-22).
Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Ümitsiz olanlar gibi kederlenmelerini önlemek için (1Se.4:13) Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi hem bu mektupta, hem de 2. Selanikliler Mektubu'nda işlenen önemli konulardan biridir (bkz. 2. Selaniklilere Giriş)1.

Ana hatlar:
1Se.1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
1Se.2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
1Se.2:17-3:13 Selanikli inanlılar için çekilen kaygılar, onlardan gelen iyi haberler
1Se.4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
1Se.4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
1Se.5:12-28 Son öğütler

Kaynak ayetler:
1 1Se.1:9-10; 1Se.2:19; 1Se.3:13; 1Se.4:13-51Se.4:11. Ayrıca 2. Selaniklilere giriş
bölümüne bakınız.1. Bölüm

1Pavlus, Silvanus ve Timoteyus'tan, Baba Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam! Size lütuf ve esenlik olsun.

Örnek iman

2-3Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız ümitten gelen dayanıklılığınızı Babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz. 4Tanrı'nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz. 5Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı. Nitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.
6Siz de büyük sıkıntılara rağmen, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab'bi örnek aldınız. 7Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz. 8Rab'bin sözü sizin aranızdan yayıldı. Tanrı'ya olan imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya'ya değil, her yere ulaşmıştır. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı. 9-10Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, O'nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

Başlangıç