Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

2. Selanikliler

Pavlus'un Selaniklilere ikinci mektubu

2. SELANİKLİLERE GİRİŞ

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2. Selanikliler mektubunu 1. Selanikliler mektubundan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1. Selaniklilere giriş bölümüne bakınız).
Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (2Se.1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (2Se.1:11-12); diğer taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (2Se.1:4-8; 2Se.2:15).
Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selaniklilerin aklını çeldiği anlaşılıyor (2Se.2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2Se.2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (2Se.1:5-10).
Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (2Se.3:6-15'i 1.Se.2Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana hatlar:
2Se.1:1-2 Selamlar
2Se.1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2Se.2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2Se.2:13-3:5 Dayanın
2Se.3:6-15 Geçinmek için çalışın
2Se.3:16-17 Selamlar
1. Bölüm

1Pavlus, Silvanus ve Timoteyus'tan, Babamız Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam! 2Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Gelecek yargı

3Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor ve her birinizin diğerine olan sevgisi artıyor. 4Bu nedenle bizler, katlandığınız tüm zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın toplulukları arasında sizinle övünüyoruz.
5Bütün bunlar, Tanrı'nın adil yargısının bir belirtisidir. Sonuç olarak, uğrunda acı çektiğiniz Tanrı'nın Egemenliğine layık sayılacaksınız. 6-8Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. 9-10Böyleleri, O'nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
11İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün ve iyiliğe yönelik her arzunuzu, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. 12Öyle ki, Tanrımızın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin ve siz de O'nda yüceltilesiniz.

Başlangıç