Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Koloseliler

KOLOSELİLER Dipnotları

2:11 günahlı benlik: Grekçede, «et bedeni.»

2:14 antlaşma: ya da «borç belgesi.»

2:15 Yönetimler ve hükümranlıklar: Şeytan'a hizmet eden ruhsal varlıklardan (örn. cinlerden) oluşan yönetimler ve hükümranlıklar.

2:18-19

Baş: İsa Mesih.
3:11 bu yenilikte: Grekçede, «burada.»

3:11 barbar: Greklerin Grek olmayan herkes için kullandıkları ve başlangıçta aşağılayıcı bir anlam taşımayan, sadece `yabancı' anlamına gelen bir sözcük.

3:11 İskitler, çok eski çağlarda Karadeniz'in kuzey ve doğusunda yaşamış olan göçebe bir halktı.

4:15 Nimfa: bir kadın adı.


3:16 Ef.5:19-20

3:18 Ef.5:22; 1Pe.3:1-2

3:19 Ef.5:25; 1Pe.3:7

3:20 Ef.6:1

3:21 Ef.6:4

3:22 Ef.6:5-8

3:25 Tes.10:17; Ef.6:9

4:1 Ef.6:9

4:5 Ef.5:16

4:7 Elç.20:4; 2Ti.4:12

4:7 Ef.6:21-22

4:9 Flm.10-12

4:10 Elç.12:12,25; Elç.15:37-39; Elç.19:29; Elç.27:2; Flm.23-24

4:12 Kol.1:7; Flm.23-24

4:14 2Ti.4:10-11; Flm.23-24

4:17 Flm.1-2


Başlangıç