Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Koloseliler

Pavlus'un Koloselilere mektubu

KOLOSELİLERE GİRİŞ

Genel bakış: Kolose, Honaz yakınlarında, Denizli'nin 16 km doğusunda bulunuyordu (bkz. haritalar). Aslında Pavlus, Kolose'ye henüz gitmemişti; ama Epafra, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya ilinde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti» (Elç.19:10; Kol.19:7). Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafra'ydı. Pavlus, bundan sonra Tihikus ve Onesimus'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir (bkz. Filimun'a Giriş). Tihikus'un görevi, Pavlus'la ilgili haberleri iletmek ve Kolose'deki inanlıları yüreklendirmektir (Kol.4:7-9).

Mektubun içeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri, özellikle içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur (Kol.1:3-8; Kol.2:5). Onlar için hararetle dua eder (Kol.1:3,9-12; Kol.2:1-4); aralarında yanlış öğreti yayanların bulunduğunu duymak onu bir hayli kaygılandırır (Kol.2:4,8,16-23). Sözünü ettiği yanlış öğretinin ayrıntılarına inmez, ama yazdıklarından bu öğretiye dair bazı ipuçları çıkarabiliriz. Anladığımız kadarıyla söz konusu öğreti, Yahudi din kuralları (Sept günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Bunlara ek olarak Kolose'de öğretilenler, özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor (Kol.2:18).
Böylelikle Pavlus, Kolose'deki inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekiyor. Mektubun ana konusunun işlendiği 1:15-20 ayetlerinde Mesih'in üstünlüğünü şu sözlerle vurguluyor:
O, «görünmez Tanrı'nın görüntüsü»dür,
«bütün yaratılışın ilk doğanı»dır,
«her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve
«Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor»
(Kol.2:9'a da bakınız).
Ayrıca Pavlus, Koloselileri şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, öylece O'nda yaşayın» (Kol.2:6). Sonuç olarak onların Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor1. (Pavlus'un Mesih'le ilgili öğretisinin diğer bazı ayrıntılarını mektubun Kol.1:13-14,27-28; Kol.2:2-3,9-15; Kol.3:1-4,11 ayetlerinde bulabilirsiniz).
Mektupta sözü edilen yanlış öğretiler, bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. Gerçekte, «doğal benliğin düşkünlüğünü önlemekte hiçbir yararları yoktur» (Kol.2:23). Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri» (Kol.3:12) olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını ve O'nu her yönden hoşnut etmelerini» (Kol.1:10) ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana hatlar:
Kol.1:1-12 Koloselilere selam ve dualar
Kol.1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
Kol.1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
Kol.2:6-15 Mesih'te yaşayın
Kol.2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
Kol.3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
Kol.4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak ayetler:
1Kol.1:10,28; Kol.2:1-3,7,19
1. Bölüm

1-2Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteyus'tan, Kolose'de bulunan ve Mesih'e iman eden kutsal kardeşlere selam! Babamız Tanrı'dan size lütuf ve esenlik olsun.

Pavlus Tanrı'ya şükrediyor

3Sizler için dua ederken, Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Babasına her zaman şükrediyoruz. 4Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve tüm kutsalları sevdiğinizi duymuş bulunuyoruz. 5-6İman ve sevginiz, göklerde sizin için saklı bulunan ümitten kaynaklanıyor. Bu ümidin haberini gerçeğin bildirisinden, yani daha önce size ulaşmış olan Müjde'den aldınız. Müjde, tıpkı onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte ve yayılmaktadır. 7Müjde'yi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafra'dan öğrendiniz. 8Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.

Pavlus'un Koloseliler için duası

9Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık. 10Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız ve O'nu her yönden hoşnut etmeniz için, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 11Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. 12Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. 14O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Mesih'in kimliği ve görevi

15Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. 17Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 18Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. 19Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. 20O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
21Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. 23Yeter ki, duyduğunuz müjdenin verdiği ümitten kımıldamadan, imanda temellenmiş ve yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, gök altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkârı oldum.

Pavlus'un imanlılara hizmeti

24Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni olan inanlılar topluluğu uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. 25-26Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle inanlılar topluluğunun hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. 27Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor. 28Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. 29O'nun güçlü biçimde bende etkin olan kudretine dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.

Başlangıç