Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Efesliler

Pavlus'un Efeslilere mektubu

EFESLİLERE GİRİŞ

Genel bakış: Efeslilere Mektup, Pavlus'un hapishaneden yazdığı birkaç mektuptan biridir (Ef.4:1; Ef.6:20). Mektubu götürmek, Pavlus'la ilgili diğer haberleri iletmek ve mektubu alacak olanları çeşitli konularda yüreklendirmek görevi Tihikus'a verilir (Ef.6:21-22). Tihikus, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir (.Kol.4:7-8). Pavlus bu mektubu yazmadan önce, Efes'i iki kez ziyaret etmiş bulunuyordu (.Elç.18:19-21 ve Elç.19:1-20Elç.19:1). İkinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun içeriği: Bu mektup, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği yüce tasarıyı gözler önüne seriyor (Ef.3:11). Tanrı'nın bu tasarısı, inanlıları, inanlılar topluluğunu ve Mesih'i kapsıyor. Pavlus'a göre, biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı...bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu» (Ef.2:1-10). Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir (Ef.1:4,5,12). Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmamız için «Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz» (Ef.2:10).
İnanlılar yalnız Tanrı'ya değil, birbirlerine de yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudilerle diğer uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır (Ef.2:11-22). 3:1-10 ayetleri, Pavlus'un Müjde'yi diğer uluslara ulaştırmakla görevlendirildiğini anlatır.
Pavlus bundan sonra inanlılar topluluğundan söz eder. İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir (Ef.4:2-6). Topluluğun üyelerine, topluluğu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir (Ef.4:7-16). Tanrı'nın inanlılar topluluğuna ilişkin tasarısını açıklamaya çalışan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen topluluğun başıdır. Topluluk da O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen topluluk hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur (Ef.2:20-22). Diğer bir yerde «Mesih'in gelini» olarak tanıtılıyor (Ef.5:25-27). İnanlılar topluluğu aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır (Ef.3:10; Ef.2:7'ye de bkz.).
Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı (Ef.1:10,18-23).
Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların şimdi artık inanlılar olduğunu düşünerek yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor (Ef.4:1-6Ef.4:9). Eşler, anne-babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar (Ef.1:15-20; Ef.3:14-19) ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlara ilişkin uyarılar (Ef.6:10-18) mektubun önemli konularındandır.

Ana hatlar:
Ef.1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
Ef.1:1-2 Selamlar
Ef.1:3-14 Tanrı'nın bizim için öngördüğü ayrıcalıklar
Ef.1:15-23 Pavlus'un duası
Ef.2:1-10 «Bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»
Ef.2:11-3:13 Tanrı'nın tasarısı tüm ulusları kapsıyor
Ef.3:14-21 Pavlus'un duası
Ef.4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
Ef.6:10-20 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın
Ef.6:21-24 Sonuç
1. Bölüm

1Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan, Efes'te bulunan ve Mesih İsa'ya iman eden kutsallara selam! 2Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklar

3Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. 4O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6Öyle ki, sevgili Oğlunda[a] bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
9Tanrı, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. 10Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek. 11Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. 12Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. 13Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Pavlus'un imanlılar için duası

15-16Bunun için, Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için durmadan şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. 17Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın[b] yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. 22Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. 23Bu topluluk O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

Başlangıç