Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Yuhanna

1YUHANNA Dipnotları

1:2 Baba'yla birlikte: ya da «Baba'da».

2:27 Ruh: Grekçede, «mesh» (bkz. 1Yu.2:20).

3:12 Şeytan'a: Grekçede, «kötü olana.»

4:4 içinizdeki Ruh: Grekçede, «sizde olan.»

5:6 su ve kanla gelen: yani, suyla vaftiz olup görevine başlayan ve çarmıhta kanını akıtıp ölerek insanın kurtuluşunu sağlayan İsa Mesih.


1:1 Yu.1:1

1:2 Yu.1:14

2:7 Yu.13:34

3:1 Yu.1:12

3:5 Yu.1:29

3:11 Yu.13:34

3:12 Tek.4:8

3:14 Yu.5:24

3:23 Yu.13:34; Yu.15:12,17

4:12 Yu.1:18

5:3 Yu.14:15

5:11 Yu.3:36


Başlangıç