Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Markos

Markos Dipnotlar

6:47-48 Sabaha karşı: Grekçede, «Gecenin dördüncü nöbetinde.»

7:6 beni: yani, Tanrı'yı.

7:15-16 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «İşitecek kulağı olan işitsin!» Bkz. Markos 4:9,23.

9:29 duayla: birçok eski metinde, «dua ve oruçla.»

9:48 Bu ayet bazı eski metinlerde ayrıca ayet 45 ve ayet 47'den önce tekrarlanır.

10:38 Bu ayette İsa, çekeceği acılardan ve çarmıhtaki ölümünden söz etmektedir.

10:51 Rabbuni: Aramicede `öğretmenim' demektir.
11:25-26 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Ama siz bağışlamazsanız, göklerde olan Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.» Bkz. Matta 6:15, 18:35.

11:30 Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan: Grekçede, «Yahya'nın vaftizi gökten». Ayet 31'de de «Tanrı'dan» diye çevrilen sözcük Grekçede «gökten» diye geçer.

12:42 birkaç kuruş değerinde iki bakır para: Grekçede, «bir kodrantis olan iki lepton.»

13:30 kuşak: ya da «soy.»

14:35,36 Grekçede, «...yere kapanıp mümkünse o saatin kendisinden geçmesi için dua etti. Dedi ki, `Abba, Baba...'»

14:61 Yüce Olan'ın: Grekçede, «Mübarek'in», yani Tanrı'nın.

15:27-28 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Böylece `O, suçlularla bir sayıldı' diyen Kutsal Yazı yerine geldi.» Bkz. Luka 22:37.

16:20 16. bölümün 9-20 ayetleri bazı eski metinlerde yoktur.


1:2 Mal.3:1

1:2 Mal.3:1

1:3 Yşa.40:3

1:6 2Kr.1:8

1:11 Tek.22:2; Mez.2:7; Yşa.42:1; Mat.3:17; 12Mat.3:18; Mar.9:7; Luk.3:21-22

1:15 Mat.3:1-2

1:22 Mat.7:28-29

1:39 Mat.4:23; 9Mat.4:35

1:44 Lev.14:1-32

2:23 Tes.23:25 2:25 Lev.24:9; 1Sa.21:1-6 3:9 Mar.4:1; Luk.5:1-3

3:22 Mat.9:34; 10Mat.9:25

4:1 Luk.5:1-3

4:12 Yşa.6:9-10 4:21 Mat.5:15; Luk.11:33

4:22 Mat.10:26; Luk.12:2

4:24 Mat.7:2; Luk.6:38

4:25 Mat.13:12; 25Mat.13:29; Luk.19:26

4:29 Yoe.3:13

6:4 Yu.4:44

6:8 Luk.10:4-11

6:11 Elç.13:51

6:13 Yak.5:14

6:14 Mat.16:14; Mar.8:28; Luk.9:19

6:17 Luk.3:19-20

6:34 Say.27:17; 1Kr.22:17; 2Ta.18:16;Hez.34:5; Zek.10:2; Mat.9:36

7:6 Yşa.29:13 7:10 Çık.20:12; 21.20:17; Lev.20:9; Tes.5:16 8:11 Mat.12:38; Luk.11:16

8:12 Mat.12:39; Luk.11:29

8:15 Luk.12:1

8:18 Yer.5:21;Hez.12:2; Mar.4:12

8:28 Mar.6:14-15; Luk.9:7-8

8:29 Yu.6:68-69

8:34 Mat.10:38; Luk.14:27

8:35 Mat.10:39; Luk.17:33; Yu.12:25

9:2 2Pe.1:17-18

9:7 Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.3:21-22

9:11 Mal.4:5; Mat.11:14

9:34 Luk.22:24

9:35 Mat.20:26-27; 23Mat.20:11; Mar.10:43-44; Luk.22:25-26

9:36 Mat.10:40; Luk.10:16; Yu.13:20

9:40 Mat.12:30; Luk.11:23

9:41 Mat.10:42

9:43 Mat.5:30

9:47 Mat.5:29

9:48 Yşa.66:24

9:49 Lev.2:13 9:50 Mat.5:13; Luk.14:34-35

10:4 Tes.24:1-4; Mat.5:31

10:6 Tek.1:27; 5.1:2

10:7 Tek.2:24 10:11 Mat.5:32; 1Ko.7:10-11

10:15 Mat.18:2-3

10:19 Çık.20:12-16; Tes.5:16-20 10:31 Mat.20:16; Luk.13:30

10:38 Luk.12:50

10:42 Mat.23:11; Mar.9:35; Luk.22:25-26

11:9 Mez.118:25-26 11:17 Yşa.56:7; Yer.7:11 11:23 Mat.17:20-21; 1Ko.13:2

11:25 Mat.6:14-15; 18Mat.6:35

12:1 Yşa.5:1-2

12:10 Mez.118:22-23 12:18 Elç.23:8

12:18 Tes.25:5 12:26 Çık.3:6 12:29 Tes.6:4-5 12:31 Lev.19:18

12:32Tes.4:35 12:33 Hoş.6:6 12:36Mez.110:1 13:9 Mat.10:17-20; Luk.12:11-12

13:13 Mat.10:22

13:14 Dan.9:27; 11.9:31; 12.9:11

13:15 Luk.17:31

13:19 Dan.12:1; Yah.7:14

13:24Yşa.13:10; 34.13:14; Hez.32:7;Yoe.2:10,31; 3.2:15; Yah.6:12-13

13:26 Dan.7:13; Yah.1:7

13:32 Mat.24:36

13:34 Luk.12:36-38

14:1 Çık.12:1-27 14:3 Luk.7:37-38

14:7 Tes.15:11 14:18 Mez.41:9 14:24 Çık.24:8;Yer.31:31-34 14:27 Zek.13:7 14:28 Mat.28:16

14:49 Luk.19:47-48; 21Luk.19:37

14:57 Yu.2:19

14:62Dan.7:13 14:63 Lev.24:16 15:21 Rom.16:13

15:24 Mez.22:18 15:29 Mez.22:7; 109.22:25

15:29 Mar.14:57-58; Yu.2:19

15:34Mez.22:1 15:36 Mez.69:21

15:38 Çık.26:31-33 15:40 Luk.8:2-3

16:7 Mat.26:32; Mar.14:28

16:15 Elç.1:8

16:19 Elç.1:9-11


Başlangıç